SFS 2009:63 Lag om ändring i rättegångsbalken

090063.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 12 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 27 kap. 33 § rättegångsbalken ska

ha följande lydelse.

27 kap.
33 §
2 Om det gäller sekretess enligt 2 kap. 1 eller 2 §, 5 kap. 1 § eller 9
kap. 17 § sekretesslagen (1980:100) för uppgifter som avses i 32 §, ska en
underrättelse enligt 31 § skjutas upp till dess att sekretess inte längre gäller.

Har det på grund av sekretess enligt första stycket inte kunnat lämnas nå-

gon underrättelse inom ett år från det att förundersökningen avslutades, får
underrättelsen underlåtas.

En underrättelse enligt 31 § ska inte lämnas, om förundersökningen angår
1. brott som avses i 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller 5 b § brottsbalken, om brottet

innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

2. brott som avses i 13 kap. 4 eller 5 § brottsbalken,
3. brott som avses i 18 kap. 1, 3, 4, 5 eller 6 § eller 19 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 12 eller 13 § brottsbalken,

4. brott som avses i 3 eller 4 kap. brottsbalken, om brottet är av det slag

som anges i 18 kap. 2 § eller 19 kap. 11 § samma balk,

5. brott som avses i 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller

3 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslig-
het i vissa fall, eller

6. försök, förberedelse eller stämpling till brott som anges i 1�5 eller un-

derlåtenhet att avslöja sådant brott, om gärningen är belagd med straff.

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163.

2 Senaste lydelse 2007:981.

SFS 2009:63
Utkom från trycket
den 24 februari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009