SFS 2009:65 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

090065.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 12 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 2 § stiftelselagen

(1994:1220) ska ha följande lydelse.

5 kap.
2 §
2 En revisor är ersättningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 §. Re-
visorn ansvarar även för skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakas
av revisorns medhjälpare. I fall som avses i 3 kap. 1 § lagen (2009:62) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism svarar dock revisorn
endast för skada på grund av oriktiga uppgifter som revisorn eller revisorns
medhjälpare har haft skälig anledning att anta var oriktiga.

Om ett revisionsbolag är revisor, är det bolaget och den som är huvudan-

svarig för revisionen som är ersättningsskyldiga.

Denna lag träder i kraft med den 15 mars 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163.

2 Senaste lydelse 2004:1185.

SFS 2009:65
Utkom från trycket
den 24 februari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009