SFS 2009:68 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

090068.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 12 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 kap. 1 a § skattebetalningslagen

(1997:483) ska ha följande lydelse.

14 kap.
1 a §
2 En näringsidkare som omsätter investeringsguld som avses i 1 kap.
18 § mervärdesskattelagen (1994:200) i Sverige eller till ett annat EG-land
ska vid transaktioner som uppgår till ett belopp motsvarande 10 000 kronor
eller mer kontrollera identiteten hos köparen. Detsamma gäller om transak-
tionen understiger 10 000 kronor men kan antas ha samband med en annan
transaktion och tillsammans med denna uppgår till minst detta belopp. Om
summan inte är känd vid tidpunkten för en transaktion, ska identiteten kon-
trolleras så snart summan av transaktionerna uppgår till minst 10 000 kronor.

Bestämmelserna i 2 kap. 2 § första stycket 1, 3 § första stycket 2, 5 § 2 a

och 6 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism ska även gälla vid transaktioner som avses i första stycket.

Säljaren ska föra anteckningar om identitetskontrollen. Regeringen eller

den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter
om anteckningsskyldigheten.

Handlingar eller uppgifter som använts vid identitetskontroll ska bevaras

under sju år efter utgången av det kalenderår kontrollen gjordes.

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163.

2 Senaste lydelse 2004:1186.

SFS 2009:68
Utkom från trycket
den 24 februari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009