SFS 2009:69 Lag om ändring i lagen (1999:268) om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

090069.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1999:268) om

betalningsöverföringar inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet;

utfärdad den 12 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 och 9 §§ lagen (1999:268) om

betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska
ha följande lydelse.

7 § Det belopp som en betalningsöverföring avser ska överföras till den
bank som betalningsmottagaren anlitar senast före utgången av femte bank-
dagen från acceptdagen, om inte beställaren och den anlitade banken ut-
tryckligen har kommit överens om någon annan tid.

Den bank som beställaren anlitar är inte bunden av den angivna tidsfristen

eller överenskommen tidsfrist om den vidtar åtgärder med stöd av lagen
(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

9 § Den bank som betalningsmottagaren anlitar ska göra det belopp som
betalningsmottagaren ska erhålla tillgängligt för honom eller henne före ut-
gången av bankdagen efter den då beloppet överfördes till banken, om inte
betalningsmottagaren och banken har kommit överens om någon annan tid.

Den bank som betalningsmottagaren anlitar är inte bunden av den angivna

tidsfristen eller överenskommen tidsfrist om den vidtar åtgärder med stöd av
lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163.

SFS 2009:69
Utkom från trycket
den 24 februari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009