SFS 2009:71 Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

090071.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i revisionslagen (1999:1079);

utfärdad den 12 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 37 § revisionslagen (1999:1079)

ska ha följande lydelse.

37 §2 En revisor som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen el-
ler av oaktsamhet skadar företaget ska ersätta skadan. Detsamma gäller när
skadan tillfogas någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämp-
lig lag om årsredovisning. En revisor ska även ersätta skada som uppsåtligen
eller av oaktsamhet vållas av revisorns medhjälpare. I fall som avses i 3 kap.
1 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terro-
rism svarar dock revisorn endast för skada på grund av oriktiga uppgifter
som revisorn eller revisorns medhjälpare har haft skälig anledning att anta
var oriktiga.

Om ett registrerat revisionsbolag är revisor, är det detta bolag och den för

revisionen huvudansvarige som är ersättningsskyldiga.

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163.

2 Senaste lydelse 2004:1189.

SFS 2009:71
Utkom från trycket
den 24 februari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009