SFS 2009:72 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

090072.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 12 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 2 § tullagen (2000:1281)

ska ha följande lydelse.

10 kap.
2 §
2 Ansvar för tullförseelse inträder inte, om gärningen är belagd med
straff i brottsbalken, lagen (2000:1225) om straff för smuggling, lagen
(2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa
fall eller lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163.

2 Senaste lydelse 2007:271.

SFS 2009:72
Utkom från trycket
den 24 februari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009