SFS 2009:78 Lag om ändring i lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott

090078.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2008:854) om åtgärder för att

utreda vissa samhällsfarliga brott;

utfärdad den 12 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2008:854) om åtgärder

för att utreda vissa samhällsfarliga brott ska ha följande lydelse.

1 § Denna lag gäller vid förundersökning angående

1. sabotage eller grovt sabotage enligt 13 kap. 4 eller 5 § brottsbalken,
2. mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, kapning, sjö- el-

ler luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller
5 b § brottsbalken, om brottet innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

3. uppror, väpnat hot mot laglig ordning, olovlig kårverksamhet eller brott

mot medborgerlig frihet enligt 18 kap. 1, 3, 4 eller 5 § brottsbalken,

4. högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri, obehörig befatt-

ning med hemlig uppgift, grov obehörig befattning med hemlig uppgift eller
olovlig underrättelseverksamhet enligt 19 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8 eller 10 §
brottsbalken,

5. företagsspioneri enligt 3 § lagen (1990:409) om skydd för företagshem-

ligheter, om det finns anledning att anta att gärningen har begåtts på uppdrag
av eller har understötts av en främmande makt eller av någon som har agerat
för en främmande makts räkning,

6. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om terroristbrott eller brott en-

ligt 3 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig
brottslighet i vissa fall, eller

7. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 1�6, om sådan

gärning är belagd med straff.

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163.

SFS 2009:78
Utkom från trycket
den 24 februari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009