SFS 2009:55 Nationalstadsparksförordning;

090055.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Nationalstadsparksförordning;

utfärdad den 5 februari 2009.

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om sådana nationalstads-
parker som avses i 4 kap. 7 § andra stycket miljöbalken.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen.

En nationalstadsparks vård och utveckling
2 §
I de län där det finns en nationalstadspark ska länsstyrelsen besluta om
en vård- och utvecklingsplan för parken.

Syftet med planen är att ge en samlad bild av de mål och riktlinjer för par-

kens vård och utveckling som finns i planer enligt plan- och bygglagen
(1987:10), utredningar, program och annat planeringsunderlag. Den ska
kunna användas som grund för inriktning och prioriteringar i fråga om par-
kens skötsel, underhåll och utveckling.

Innan länsstyrelsen beslutar om planen ska länsstyrelsen samråda med de

statliga myndigheter, kommuner och andra som kan antas vara berörda.

3 § Länsstyrelsen ska, om det finns en nationalstadspark i länet, ha uppsikt
över utvecklingen av parkens värden.

Kungliga nationalstadsparken
4 §
I denna förordning avses med Kungliga nationalstadsparken det områ-
de som i 4 kap. 7 § första stycket miljöbalken kallas Ulriksdal�Haga�
Brunnsviken�Djurgården.

5 § Inom Länsstyrelsen i Stockholms län ska det finnas ett nationalstads-
parksråd med ledamöter som representerar de statliga myndigheter, kom-
muner, större markägare, förvaltare, organisationer och andra aktörer som
kan antas vara berörda av Kungliga nationalstadsparkens vård- och utveck-
ling.

6 § Nationalstadsparksrådet ska samordna frågor som rör utvecklingen av
Kungliga nationalstadsparken och

1. arbeta med utvecklingen av parken i enlighet med den vård- och ut-

vecklingsplan som länsstyrelsen har beslutat,

SFS 2009:55
Utkom från trycket
den 24 februari 2009

background image

2

SFS 2009:55

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

2. bistå länsstyrelsen i frågor som rör uppsikten över parken samt i frågor

som rör finansiering och genomförande av särskilda insatser i parken, och

3. vara ett forum för informationsutbyte i frågor som rör parken.

7 § Länsstyrelsen ska utse ordföranden och ledamöterna i rådet.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)