SFS 2009:56 Förordning om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Statens kärnkraftinspektion;

090056.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av

Statens kärnkraftinspektion;

utfärdad den 12 februari 2009.

Regeringen föreskriver att följande föreskrifter ska upphöra att gälla vid

utgången av februari 2009:

1. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2000:1) om kompe-

tens hos driftpersonal vid reaktoranläggningar,

2. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2002:1) om säkerhet

vid slutförvaring av kärnämne och kärnavfall,

3. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2004:1) om säkerhet i

kärntekniska anläggningar,

4. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2004:2) om konstruk-

tion och utförande av kärnkraftsreaktorer,

5. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2005:1) om fysiskt

skydd av kärntekniska anläggningar,

6. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2005:2) om meka-

niska anläggningar i vissa kärntekniska anläggningar,

7. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2006:1) om undantag

från kravet på godkännande av uppdragstagare, och

8. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2008:1) om kontroll

av kärnämne mm.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2009:56
Utkom från trycket
den 24 februari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009