SFS 2009:60 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

090060.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i fartygssäkerhetsförordningen

(2003:438);

utfärdad den 12 februari 2009.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 § fartygssäkerhetsförordningen

(2003:438) ska ha följande lydelse.

1 kap.
2 §
1 Utöver vad som anges i 3 kap. 9 § fartygssäkerhetslagen (2003:364)
får följande fartyg användas till sjöfart endast om rederiet har ett dokument
om godkänd säkerhetsorganisation och fartyget är försett med ett certifikat
om godkänd säkerhetsorganisation:

1. svenska traditionsfartyg,
2. svenska fartyg på vilka det bedrivs utbildning i sjömanskap.
Ett rederi får ansöka hos Transportstyrelsen om att få dokument och certi-

fikat om godkänd säkerhetsorganisation utfärdade för rederiet och dess far-
tyg även om dessa inte omfattas av 3 kap. 9 § fartygssäkerhetslagen eller för-
sta stycket. Bestämmelser i fartygssäkerhetslagen, denna förordning och fö-
reskrifter meddelade med stöd av dessa som gäller rederiverksamhet, rederi-
ers och fartygs säkerhetsorganisation samt dokument och certifikat om
godkänd säkerhetsorganisation tillämpas då även på dessa rederier och far-
tyg.

Bestämmelserna i 3 kap. 1, 3 och 4 §§ samt 6 kap. 9 § i denna förordning

ska inte tillämpas på fartyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 336/2006 av den 15 februari 2006 om genomförande av
den Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och upphä-
vande av rådets förordning (EG) nr 3051/952.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:143.

2 EUT L 64, 4.3.2006, s.1 (Celex 32006R0336).

SFS 2009:60
Utkom från trycket
den 24 februari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009