SFS 2009:99 Lag om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

090099.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall;

utfärdad den 26 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Skatteverket får efter ansökan i andra fall än som avses i 17 kap. 1�
7 §§ skattebetalningslagen (1997:483) bevilja anstånd med inbetalning av
sådan avdragen skatt som avses i 10 kap. 17 § första stycket 3 skatte-
betalningslagen och sådana arbetsgivaravgifter som avses i 10 kap. 17 §
första stycket 4 samma lag och som gäller redovisningsperioderna februari�
december 2009.

Anståndet får beviljas för högst två redovisningsperioder och för varje pe-

riod längst till motsvarande förfallodag ett år därefter.

2 § Anstånd enligt 1 § ska beviljas om inte särskilda skäl talar emot det.

3 § Skatteverket ska återkalla anståndet helt eller delvis om den skattskyl-
dige begär det. Anståndsbeloppet ska då betalas enligt bestämmelserna i
16 kap. 6 § andra och tredje styckena skattebetalningslagen (1997:483).

4 § Den som har beviljats anstånd enligt 1 § ska betala kostnadsränta som
enligt 19 kap. 6 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483) gäller vid
anstånd.

5 § Utöver ränta enligt 4 § ska den som har beviljats anstånd enligt
1 § betala en avgift (anståndsavgift). Anståndsavgiften tas ut med 0,3 pro-
cent per påbörjad kalendermånad på beviljat anståndsbelopp fram till och
med förfallomånaden. Om anståndet har återkallats enligt 3 §, ska anstånds-
avgiften sättas ned i motsvarande mån.

Anståndsavgiften ska betalas senast den dag anståndet upphör.
Anståndsavgiften ska vid tillämpning av inkomstskattelagen (1999:1229)

behandlas som ränta enligt 19 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483).

6 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse som
i skattebetalningslagen (1997:483).

1 Prop. 2008/09:113, bet. 2008/09:SkU27, rskr. 2008/09:175.

SFS 2009:99
Utkom från trycket
den 2 mars 2009

background image

2

SFS 2009:99

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

7 § Bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) om debitering av
skatt samt om betalning av skatt som omfattas av anstånd gäller också när
anstånd har beviljats med stöd av denna lag.

8 § Bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) om bestämmande,
debitering och betalning av skatt gäller för anståndsavgift enligt denna lag.

9 § Skatteverkets beslut enligt denna lag omprövas och överklagas enligt
bestämmelserna i 21 och 22 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

Denna lag träder i kraft den 6 mars 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)