SFS 2009:82 Förordning om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik;

090082.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1120) om

ersättning för sjukgymnastik;

utfärdad den 19 februari 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1120) om ersätt-

ning för sjukgymnastik

dels att rubriken närmast före 11 § ska utgå,
dels att 11 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska föras in en ny paragraf, 10 a §, samt när-

mast före 10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Särskilda stödområden
10 a §
Med särskilda stödområden enligt 20 § lagen (1993:1652) om er-
sättning för sjukgymnastik avses de kommuner och delar av kommuner som
ingår i stödområde A enligt bilagan till förordningen (1999:1382) om stöd-
områden för vissa regionala företagsstöd.

11 §1 Till en sjukgymnast som har sin verksamhet inom ett särskilt stöd-
område lämnas tilläggsarvode med 60 kronor för behandlingsmässigt moti-
verade hembesök. Om flera personer ges sjukgymnastik vid ett besök lämnas
högst två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan
sjukgymnast ersättning med 25 kronor.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.
2. �ldre lydelse av 11 § gäller fortfarande för sjukgymnast som vid ikraft-

trädandet bedriver verksamhet i ett sådant område som anges i den äldre
lydelsen.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 1997:95.

SFS 2009:82
Utkom från trycket
den 3 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009