SFS 2009:84 Förordning om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige;

090084.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt

stöd till jordbruket i norra Sverige;

utfärdad den 19 februari 2009.

Regeringen föreskriver att 16 och 17 §§ förordningen (1996:93) om natio-

nellt stöd till jordbruket i norra Sverige ska ha följande lydelse.

16 §1 Som villkor för stöd enligt 7, 9, 11 och 12 §§ gäller att stödmottaga-
ren godtar tillsyn, kontroll och sanktionsåtgärder i enlighet med

1. rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprät-

tande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbru-
kare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa
stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/
2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av för-
ordning (EG) nr 1782/20032, och

2. kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om

närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och
det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets
förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmel-
ser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och
om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare3.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka bestämmelser i förord-

ningen (EG) nr 796/2004 som ska tillämpas.

17 §4 Jordbruksverket svarar för samordningen av de kontroller som före-
skrivs i rådets förordning (EG) nr 73/2009 och kommissionens förordning
(EG) nr 796/2004.

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:24.

2 EUT L 30, 31.1.2009, s. 16 (Celex 32009R0073).

3 EUT L 141, 30.4.2004, s. 18 (Celex 32004R0796).

4 Senaste lydelse 2008:29.

SFS 2009:84
Utkom från trycket
den 3 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009