SFS 2009:95 Förordning om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion;

090095.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:825) med

länsstyrelseinstruktion;

utfärdad den 19 februari 2009.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2007:825) med länsstyrelse-

instruktion ska ha följande lydelse.

6 §1 Vissa länsstyrelser har särskilda uppgifter.

1. Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har

uppgifter i fråga om rennäring m.m.

2. Länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens

län har uppgifter i fråga om fjällförvaltningen i länen.

3. Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län är för-

valtande och attesterande myndighet för vissa program inom målet europe-
iskt territoriellt samarbete inom EG:s strukturfonder enligt rådets förordning
(EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Euro-
peiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Samman-
hållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/19992 och
enligt förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder.

4. Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län är an-

svariga för kontroller enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala ut-
vecklingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/19993 och
enligt förordningen om förvaltning av EG:s strukturfonder.

5. Länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län har uppgifter i frå-

ga om Barentssamarbetet.

6. Länsstyrelsen i Norrbottens län har uppgifter i fråga om valen till

Sametinget enligt sametingslagen (1992:1433).

7. Länsstyrelsen i �rebro län prövar frågor om tillstånd att anordna

kampsportsmatch och utövar tillsyn enligt lagen (2006:1006) om tillstånds-
plikt för vissa kampsportsmatcher.

8. Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län är an-

svariga för viss tillsyn enligt förordningen (2009:62) om åtgärder mot pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism.

1 Senaste lydelse 2008:1346.

2 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25 (Celex 32006R1083).

3 EUT L 210, 31.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1080).

SFS 2009:95
Utkom från trycket
den 3 mars 2009

background image

2

SFS 2009:95

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)