SFS 2009:96 Förordning om ändring i förordningen (2007:1040) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden;

090096.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1040) med

instruktion för Fastighetsmäklarnämnden;

utfärdad den 19 februari 2009.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:1040) med instruktion

för Fastighetsmäklarnämnden ska ha följande lydelse.

3 § Myndigheten ska därutöver

� informera om frågor som rör registrering av, tillsyn över och disciplinä-

ra åtgärder mot enskilda fastighetsmäklare,

� informera konsumenter om innehållet i fastighetsmäklartjänsten,
� informera såväl fastighetsmäklare som konsumenter om god fastighets-

mäklarsed,

� främja utvecklingen av god fastighetsmäklarsed, och
� vara representerad i samordningsorganet för tillsyn enligt förordningen

(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2009.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställhetsdepartementet)

SFS 2009:96
Utkom från trycket
den 3 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009