SFS 2009:97 Förordning om ändring i förordningen (2007:1077) med instruktion för Revisorsnämnden;

090097.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1077) med

instruktion för Revisorsnämnden;

utfärdad den 19 februari 2009.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:1077) med instruktion

för Revisorsnämnden ska ha följande lydelse.

1 § Revisorsnämnden har till uppgift att

1. handlägga frågor om godkännande och auktorisation av revisorer samt

registrering av revisionsbolag i syfte att tillgodose samhällets behov av kva-
lificerade och oberoende externa revisorer,

2. utöva tillsyn i syfte att säkerställa att godkända och auktoriserade revi-

sorer samt registrerade revisionsbolag driver revisionsverksamhet som är av
hög kvalitet och uppfyller höga etiska krav,

3. pröva frågor om disciplinära åtgärder,
4. anordna examina och lämplighetsprov,
5. föra ett register över godkända och auktoriserade revisorer samt regist-

rerade revisionsbolag,

6. lämna information och uppgifter i frågor om godkännande, auktorisa-

tion, registrering och tillsyn,

7. följa utvecklingen inom revisorsområdet och särskilt beakta nya natio-

nella och internationella förhållanden som har eller kan få betydelse för till-
synen över revisorer och revisionsbolag samt för tolkningen och utveck-
lingen av god revisors- och revisionssed, samt

8. vara representerad i samordningsorganet för tillsyn enligt förordningen

(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

SFS 2009:97
Utkom från trycket
den 3 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009