SFS 2009:98 Förordning om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket;

090098.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1110) med

instruktion för Bolagsverket;

utfärdad den 19 februari 2009.

Regeringen föreskriver att 3 och 7 §§ förordningen (2007:1110) med in-

struktion för Bolagsverket ska ha följande lydelse.

3 § Bolagsverket för register över

1. näringsförbud och tillfälliga näringsförbud,
2. fysiska personers och dödsbons konkurser,
3. förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde, och
4. anmälda verksamhetsutövare enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:62) om åt-

gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

7 §1 Bolagsverket får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller
är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över person-
uppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i verkets

1. aktiebolagsregister,
2. handelsregister,
3. föreningsregister,
4. filialregister,
5. EEIG-register,
6. företagsinteckningsregister,
7. europabolagsregister,
8. europakooperativsregister,
9. bankregister,
10. försäkringsregister,
11. register över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepap-

persmarknaden,

12. inteckningsbrevsregister, eller
13. register över verksamhetsutövare enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:62) om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

1 Senaste lydelse 2008:1082.

SFS 2009:98
Utkom från trycket
den 3 mars 2009

background image

2

SFS 2009:98

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)