SFS 2009:83 Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

090083.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1121) om

läkarvårdsersättning;

utfärdad den 19 februari 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1121) om läkar-

vårdsersättning

dels att rubriken närmast före 11 § ska utgå,
dels att 11 och 18 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska föras in en ny paragraf, 10 a §, samt när-

mast före 10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Särskilda stödområden
10 a §
Med särskilda stödområden enligt 20 § lagen (1993:1651) om läkar-
vårdsersättning avses de kommuner och delar av kommuner som ingår i
stödområde A enligt bilagan till förordningen (1999:1382) om stödområden
för vissa regionala företagsstöd.

11 §1 Till en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde
lämnas tilläggsarvode med 230 kronor för medicinskt motiverade hembesök.
Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden.
För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning
som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 20 kronor.

18 §2 Den som ger vård mot läkarvårdsersättning ska lämna kvitto på be-
talda patientavgifter och anteckna dessa på formulär för tillämpning av be-
stämmelserna om kostnadsbefrielse för patientavgifter.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.
2. �ldre lydelse av 11 § gäller fortfarande för läkare som vid ikraftträdan-

det bedriver verksamhet i ett sådant område som anges i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:960.

2 Senaste lydelse 1996:1360.

SFS 2009:83
Utkom från trycket
den 3 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009