SFS 2009:85 Förordning om ändring i förordningen (1999:1319) om mjölkkvoter;

090085.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:1319) om

mjölkkvoter;

utfärdad den 19 februari 2009.

Regeringen föreskriver att 1, 2, 17 och 21 §§ förordningen (1999:1319)

om mjölkkvoter ska ha följande lydelse.

1 §1 Denna förordning rör tillämpningen av rådets förordning (EG) nr
1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organi-
sation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa
jordbruksprodukter2 och kommissionens förordning (EG) nr 595/2004 av
den 30 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr
1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkpro-
dukter3.

2 §4 Beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse
som i rådets förordning (EG) nr 1234/2007.

17 §5 Jordbruksverket utövar tillsyn och kontroll över efterlevnaden av rå-
dets förordning (EG) nr 1234/2007 och av denna förordning och de före-
skrifter som meddelats med stöd av förordningen, om inte något annat följer
av andra stycket.

Länsstyrelsen utövar kontroll enligt artikel 21.1 a i kommissionens förord-

ning (EG) nr 595/2004.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur sådan kontroll som avses

i andra stycket ska bedrivas.

21 §6 Jordbruksverket får efter samråd med Naturvårdsverket och Riksan-
tikvarieämbetet meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av rå-
dets förordning (EG) nr 1234/2007 och denna förordning.

1 Senaste lydelse 2004:295.

2 EUT L 299, 16.11.2007, s. 1 (Celex 32007R1234).

3 EUT L 94, 31.3.2004, s. 22 (Celex 32004R0595).

4 Senaste lydelse 2004:295.

5 Senaste lydelse 2004:295.

6 Senaste lydelse 2004:295.

SFS 2009:85
Utkom från trycket
den 3 mars 2009

background image

2

SFS 2009:85

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)