SFS 2009:86 Förordning om ändring av förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket;

090086.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring av förordningen (2007:996) med

instruktion för Migrationsverket;

utfärdad den 19 februari 2009.

Regeringen förskriver i fråga om förordningen (2007:996) med instruk-

tion för Migrationsverket1

dels att 8 och 9 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse.

1 § Migrationsverket är förvaltningsmyndighet för frågor som rör uppe-
hållstillstånd, arbetstillstånd, visering, mottagande av asylsökande, återvän-
dande, medborgarskap och återvandring.

Migrationsverket ska fullgöra de uppgifter som myndigheten har enligt ut-

lännings- och medborgarskapslagstiftningen, lagstiftningen om mottagande
av asylsökande m.fl. samt andra författningar.

2 § Migrationsverket ska utöver av vad som följer av 1 §

1. se till att beslutsfattandet är förutsebart och enhetligt samt att verksam-

heten bedrivs effektivt och med god kvalitet,

2. samverka med andra ansvariga myndigheter inom området så att förut-

sättningar skapas för ett effektivt genomförande av de verksamheter som föl-
jer av de uppgifter som Migrationsverket har,

3. i samband med uppföljningar och prognoser analysera faktorer som har

betydelse för genomförandet av verksamheterna inom migrationsområdet
och i det sammanhanget särskilt beakta omvärldsfaktorer,

4. övergripande arbeta för att det finns beredskap och kapacitet i landet för

att ta emot skyddsbehövande m.fl. som beviljats uppehållstillstånd och vid
behov medverka vid deras bosättning,

5. vid genomförandet av verksamheten belysa och beakta kvinnors och

mäns villkor,

6. inför beslut eller andra åtgärder som kan röra barn analysera konse-

kvenserna för barn,

7. se till att myndighetens aktuella landinformation är offentligt tillgänglig

i den omfattning som är möjligt,

8. föra register och statistik över utlänningar i landet i den utsträckning

som behövs för verksamheten,

9. svara för organiserad uttagning och överföring av flyktingar och

skyddsbehövande i övrigt,

1 Senaste lydelse av 8 och 9 §§ 2007:996.

SFS 2009:86
Utkom från trycket
den 3 mars 2009

background image

2

SFS 2009:86

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

10. fatta beslut om viseringspraxis,
11. bistå regeringen inom ramen för utvecklingssamarbetet på migrations-

området,

12. bistå regeringen inom ramen för politiken för global utveckling samt
13. anmäla till Rikspolisstyrelsen om det i ett ärende hos Migrationsverket

framkommer misstankar om folkmord, brott mot mänskligheten eller krigs-
förbrytelser. Migrationsverket ska också bistå Säkerhetspolisen i dess verk-
samhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet och i frågor
som rör terrorism.

Migrationsverket får bedriva tjänsteexport på de villkor som föreskrivs i

tjänsteexportförordningen (1992:192) och medverka i organiserat förvalt-
ningsbistånd på migrationsområdet.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anders Kessling
(Justitiedepartementet)