SFS 2009:87 Förordning om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779);

090087.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779);

utfärdad den 19 februari 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om yrkestrafikförordningen (1998:779)1
dels att 6 kap. samt 9 kap. 2 och 3 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 9 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

9 kap.
1 §
2 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 kap. 3 § andra
stycket, 2 kap. 9 §, 3 kap. 9 §, 4 kap. 2 §, 5 kap. 1 eller 5 § eller 7 kap. 5 §
döms till penningböter.

10 kap.
1 §
3 Prövningsmyndighetens beslut enligt 7 kap. eller enligt 11 kap. 5 a §
får överklagas hos Transportstyrelsen. Transportstyrelsens beslut i en sådan
fråga får inte överklagas.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagan-

de hos allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av

6 kap. 2 § 2008:1177

6 kap. 3 § 2008:1177

6 kap. 4 § 2008:1177.

2 Senaste lydelse 2007:48.

3 Senaste lydelse 2008:1177.

SFS 2009:87
Utkom från trycket
den 3 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009