SFS 2009:92 Förordning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

090092.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

terrorism;

utfärdad den 19 februari 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse
1 §
Denna förordning innehåller närmare bestämmelser för tillämpningen
av lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terro-
rism.

Anmälan till Bolagsverket
2 §
En anmälan om registrering enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:62) om åtgär-
der mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska göras skriftligen hos
Bolagsverket.

Om en utländsk verksamhetsutövare bedriver anmälningspliktig verksam-

het i Sverige genom filial, ska anmälan om registrering göras av filialen.

3 § En anmälan enligt 2 § ska för fysiska personer innehålla uppgift om
för- och efternamn, personnummer eller samordningsnummer, folkbokfö-
ringsadress och anmälningspliktig verksamhet. Om folkbokföringsadress i
Sverige saknas, ska anmälan innehålla adress i Sverige där den anmälnings-
pliktiga verksamheten huvudsakligen ska bedrivas. För juridiska personer
och filialer ska en sådan anmälan innehålla uppgift om firma, organisations-
nummer och anmälningspliktig verksamhet.

Anmälan ska för fysiska personer undertecknas av den som ska bedriva

den anmälda verksamheten och för juridiska personer av en styrelseledamot,
verkställande direktör eller bolagsman. För filialer ska en anmälan under-
tecknas av verkställande direktör i filialen.

4 § Om den som har gjort en registreringsanmälan inte har följt det som
gäller om anmälan eller om det finns något annat som hindrar registrering,
ska Bolagsverket förelägga denne att yttra sig i frågan eller göra rättelse
inom viss tid.

Om den som har gjort anmälan inte följer ett föreläggande enligt första

stycket, ska anmälan skrivas av. En upplysning om detta ska tas in i föreläg-
gandet.

SFS 2009:92
Utkom från trycket
den 3 mars 2009

background image

2

SFS 2009:92

Om det även sedan anmälaren har yttrat sig finns hinder för registrering

som anmälaren har haft tillfälle att yttra sig över, ska Bolagsverket vägra re-
gistrering. Om det finns skäl för det, får dock verket ge den som har gjort an-
mälan tillfälle att yttra sig på nytt innan beslut fattas i ärendet.

Register över verksamhetsutövare som anmält verksamhet

enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism
5 §
Bolagsverket ska med hjälp av automatiserad databehandling föra ett
register över de fysiska och juridiska personer som har gjort anmälan enligt
6 kap. 3 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism.

Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för registret enligt personupp-

giftslagen (1998:204).

6 § I registret ska följande uppgifter antecknas om de verksamhetsutövare
som har gjort anmälan:

1. för- och efternamn eller firma,
2. personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,
3. anmälningspliktig verksamhet, och
4. tillsynsmyndighet.

7 § Registret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla

uppgifter för

1. den tillsyn som länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och

Skåne län ska utöva enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism, och

2. information till allmänheten om verksamhetsutövare som har införts i

registret.

8 § Bolagsverket ska se till att det inte uppkommer något otillbörligt in-
trång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhets-
synpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor
för behandlingen av personuppgifter.

9 § Bolagsverket får för de ändamål som anges i 7 § andra stycket i en-
skilda fall besluta om direktåtkomst till registret.

10 § Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skade-
stånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

11 § I fråga om rättelse av personuppgifter i registret ska 26 § förvalt-
ningslagen (1986:223) tillämpas i stället för 28 § personuppgiftslagen
(1998:204).

12 § Bolagsverket ska snarast efter registreringen av uppgifter om en verk-
samhetsutövare, eller vid ändring av tidigare registrerade uppgifter, under-
rätta den berörda tillsynsmyndigheten om de uppgifter som har förts in eller

background image

3

SFS 2009:92

strukits ur registret. Underrättelser får lämnas på medium för automatiserad
behandling.

Samordningsorgan för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt

och finansiering av terrorism
13 §
Inom Finansinspektionen ska det finnas ett särskilt samordningsorgan
för tillsyn när det gäller lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism.

14 § Samordningsorganet ska

1. ha det övergripande samordningsansvaret för tillsynsmyndigheternas

verksamhet när det gäller metoder och regelgivning samt utvärdering och
uppföljning av den utförda tillsynen,

2. ge stöd till tillsynsmyndigheterna i frågor om utbildning,
3. verka för en effektiv samverkan mellan tillsynsmyndigheter och Riks-

polisstyrelsen när det gäller verksamhetsutövarnas uppgiftsskyldighet och
tillsynsmyndigheternas underrättelseskyldighet,

4. samverka med och ge stöd till Regeringskansliet, och
5. initiera förslag till förändringar i lagstiftning, arbetssätt och priorite-

ringar i syfte att skapa en effektivare tillsyn på området.

15 § Samordningsorganet ska bestå av representanter för Fastighetsmäk-
larnämnden, Finansinspektionen, Lotteriinspektionen, Revisorsnämnden
samt länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Sveriges
advokatsamfund ska ges möjlighet att delta.

Tillsyn
16 §
Tillsynen över efterlevnaden av lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism i fråga om verksamhet enligt
1 kap. 2 § 11, 12 och 14�16 samma lag ska utövas av länsstyrelserna i Stock-
holms, Västra Götalands och Skåne län.

Länsstyrelsen i Stockholms län ska utöva tillsyn över följande verksam-

hetsutövare:

1. juridiska personer med säte i Stockholms län, Södermanlands län, Got-

lands län, Västmanlands län, Uppsala län, Jämtlands län, Västernorrlands
län, Västerbottens län och Norrbottens län,

2. fysiska personer som är folkbokförda i Stockholms län, Södermanlands

län, Gotlands län, Västmanlands län, Uppsala län, Jämtlands län, Västernorr-
lands län, Västerbottens län och Norrbottens län eller, om folkbokförings-
adress saknas, har uppgett en adress där den anmälningspliktiga verksamhe-
ten huvudsakligen ska bedrivas som är belägen i något av dessa län, och

3. filialer till utländska verksamhetsutövare som bedriver anmälningsplik-

tig verksamhet i Sverige.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska utöva tillsyn över följande verk-

samhetsutövare:

1. juridiska personer med säte i Västra Götalands län, Hallands län, Värm-

lands län, �rebro län, Dalarnas län och Gävleborgs län, och

background image

4

SFS 2009:92

2. fysiska personer som är folkbokförda i Västra Götalands län, Hallands

län, Värmlands län, �rebro län, Dalarnas län och Gävleborgs län eller, om
folkbokföringsadress saknas, har uppgett en adress där den anmälningsplik-
tiga verksamheten huvudsakligen ska bedrivas som är belägen i något av
dessa län.

Länsstyrelsen i Skåne län ska utöva tillsyn över följande verksamhetsutö-

vare:

1. juridiska personer med säte i Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län,

Jönköpings län, Kalmar län och �stergötlands län, och

2. fysiska personer som är folkbokförda i Skåne län, Blekinge län, Krono-

bergs län, Jönköpings län, Kalmar län och �stergötlands län eller, om folk-
bokföringsadress saknas, har uppgett en adress där den anmälningspliktiga
verksamheten huvudsakligen ska bedrivas som är belägen i något av dessa
län.

17 § När en tillsynsmyndighet har underrättats av Bolagsverket om att en
anmälan enligt 2 § har registrerats, ska tillsynsmyndigheten kontrollera att
verksamhetsutövaren uppfyller villkoren i 6 kap. 5 § lagen (2009:62) om åt-
gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. En sådan kontroll ska
även göras när tillsynsmyndigheten underrättas om att en anmälan om ändra-
de förhållanden enligt 6 kap. 6 § samma lag har registrerats. Tillsynsmyndig-
heten får även utföra kontroller vid andra tidpunkter om det behövs.

Bemyndiganden
18 §
När det gäller lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och fi-
nansiering av terrorism får Finansinspektionen, Lotteriinspektionen, Fastig-
hetsmäklarnämnden samt länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands
och Skåne län, för de verksamhetsutövare som står under respektive myndig-
hets tillsyn, meddela föreskrifter om

1. riskbedömningen enligt 2 kap. 1 §,
2. grundläggande åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 3 §,
3. undantag från bestämmelser om grundläggande åtgärder för kundkän-

nedom enligt 2 kap. 5 §,

4. vilka stater utanför EES som uppfyller villkoren i 2 kap. 5 § 2 b och d,

7 b samt uppfyller villkor för tillämpning av bestämmelserna om utomståen-
de enligt 2 kap. 3 § tredje stycket,

5. skärpta åtgärder för kundkännedom och vad som avses med personer i

politiskt utsatt ställning enligt 2 kap. 6 §,

6. åtgärder för fortlöpande uppföljning av en affärsförbindelse enligt

2 kap. 10 § och hur dessa ska dokumenteras,

7. hur handlingar eller uppgifter som har använts för att uppnå kundkän-

nedom ska bevaras enligt 2 kap. 13 §,

8. granskning och uppgiftslämnande enligt 3 kap. 1 §,
9. rutiner som ska följas samt vilken information och utbildning som ska

tillhandahållas anställda enligt 5 kap. 1 §, och

10. nödvändiga åtgärder och rutiner för att skydda anställda enligt

5 kap. 2 §.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om hur information ska lämnas till

verket enligt 2 §.

background image

5

SFS 2009:92

Tillsynsmyndigheterna ska samråda med samordningsorganet vid Finans-

inspektionen för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism innan de meddelar föreskrifter enligt första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2009. Genom förordningen

upphävs förordningen (2002:552) om åtgärder mot penningtvätt och finan-
siering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009