SFS 2009:81 Lag om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.;

090081.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1996:1152) om handel med

läkemedel m.m.;

utfärdad den 19 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att punkten 2 i ikraftträdande- och

övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1156) om handel med läkemedel
m.m. ska ha följande lydelse.

2. Växtbaserade läkemedel, som den 30 april 2006 är godkända som na-

turläkemedel och som efter ansökan godkänts som läkemedel enligt läkeme-
delslagen (1992:859) ska, om det är fråga om läkemedel med samma styr-
kor, doseringar och indikationer som avsågs i beslutet om godkännande som
naturläkemedel, utan hinder av bestämmelserna i 4 § få säljas av annan än
staten eller en juridisk person i vilken staten äger ett bestämmande infly-
tande fram till och med den 31 december 2009.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:64, bet. 2008/09:SoU6, rskr. 2008/09:168.

SFS 2009:81
Utkom från trycket
den 3 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009