SFS 2009:90 Förordning om statsbidrag för insatser inom matematik, naturvetenskap, teknik samt informations- och kommunikationsteknik;

090090.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statsbidrag för insatser inom matematik,

naturvetenskap, teknik samt informations- och

kommunikationsteknik;

utfärdad den 19 februari 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för insatser
inom matematik, naturvetenskap, teknik samt informations- och kommuni-
kationsteknik.

Förutsättningar för statsbidrag
2 §
Statsbidrag får lämnas för sådana insatser som anges i 1 § om insat-
serna syftar till att stärka intresset för matematik, naturvetenskap, teknik
samt informations- och kommunikationsteknik.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång till medel.

Beslut om statsbidrag
3 §
Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Teknik-
delegationen.

Ansökan om statsbidrag ska göras skriftligen.

Redovisning
4 §
Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska lämna
Teknikdelegationen den skriftliga redovisning som delegationen begär.

�&terbetalning
5 §
Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är åter-
betalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för

högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. statsbidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats, eller

SFS 2009:90
Utkom från trycket
den 3 mars 2009

background image

2

SFS 2009:90

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

4. mottagaren inte lämnar den skriftliga redovisning som avses i 4 §.
Teknikdelegationen ska besluta att ett statsbidrag helt eller delvis ska be-

talas tillbaka om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.

�verklagande
6 §
Teknikdelegationens beslut i ärenden om statsbidrag enligt denna för-
ordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 17 mars 2009.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)