SFS 2009:91 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

090091.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 19 februari 2009.

Regeringen föreskriver att bilagan till studiestödsförordningen (2000:655)

ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009. Avdelning A 2 i bila-

gan i sin nya lydelse ska dock tillämpas i fråga om utbildning som ges från
och med den 1 januari 2009.

2. Till studerande som före ikraftträdandet har påbörjat en företagshälso-

vårdsutbildning och har beviljats studiemedel för utbildningen, eller som har
antagits till en sådan utbildning, får studiemedel lämnas enligt bestäm-
melserna i avdelning B 1 i bilagan i dess äldre lydelse även för tid därefter,
dock längst till och med utgången av 2009.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2009:91
Utkom från trycket
den 3 mars 2009

background image

2

SFS 2009:91

Bilaga

1

Förteckning över de läroanstalter och utbildningar vid vilka

studiestöd kan lämnas

A 2

Flyinge AB, hovslagarutbildning
Folkhögskola, annan utbildning än sådan som anges i A 1 och B 1
Förberedande dansutbildning i grundskolan
Stiftelsen Värmlands och �rebro läns skogsskola för Gammelkroppa

skogsskola, arbetsledarfortbildning

Kommunal och statlig vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning som inte är

uppdragsutbildning

Kompletterande utbildningar som enligt förordningen (2000:521) om stat-

ligt stöd till kompletterande utbildningar har förklarats berättiga till studie-
stöd enligt avdelning A

Samernas utbildningscentrum
Sveriges lantbruksuniversitet, seminörutbildning
�ster-Malma jaktvårdsskola

B 1

BF Scandinavian Aviation Academy AB, trafikflygarutbildning samt

ATPL-teori

Entry Point North AB, utbildning till flygledare
Ersta Sköndal Högskola AB
� kyrkokameral utbildning,
� teologisk baskurs 60 högskolepoäng, och
� påbyggnadsutbildning i psykosocialt arbete
Evangeliska Frikyrkan, pastors- och missionärsutbildning
Flygteoriskolan i Barkarby AB, ATPL-teori
Folkhögskola
� fritidsledarutbildning,
� utbildning till tolk mellan hörande och barndomsdöva, dövblinda,

vuxendöva och hörselskadade, och

� yrkesutbildning motsvarande högst 80 veckors studier på heltid som ut-

gör påbyggnad till gymnasieskolan och som för tillträde fordrar ett slutbetyg
från en treårig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper

Johannelunds teologiska högskola, pastors- och missionärsutbildning
Kompletterande utbildningar som enligt förordningen (2000:521) om stat-

ligt stöd till kompletterande utbildningar har förklarats berättiga till studie-
stöd enligt avdelning B

1 Senaste lydelse 2008:1029. �ndringen innebär bl.a. att företagshälsovårdsutbildning

som bedrivs under överinseende av utredningen Framtidens FHV-utbildning

(S 2007:01) har tagits bort från förteckningen.

background image

3

SFS 2009:91

Korteboskolan
� pastors- och missionärsutbildning, och
� utbildning i kristen terapeutisk själavård
Kursverksamheten vid Uppsala universitet, kurs i svenska för utländsk

hälso- och sjukvårdspersonal

Kvalificerad yrkesutbildning enligt lagen (2001:239) om kvalificerad

yrkesutbildning som inte är uppdragsutbildning

Lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken för vilken statsbi-

drag lämnats enligt förordningen (2008:48) om statsbidrag för lärlingsutbild-
ning för vuxna till vissa hantverksyrken

Marionetteatern, dockspelarutbildning
Metodistkyrkans nordiska teologiska seminarium, pastors- och missio-

närsutbildning

Missionsskolan Götabro, pastors- och missionärsutbildning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
� påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer,
� tvåårig utbildning i skydd mot olyckor som leder fram till examen i

säkerhets- och räddningsarbete,

� utbildning som leder fram till examen som skorstensfejare,
� vidareutbildning som leder fram till examen som skorstensfejartekniker,

och

� vidareutbildningarna systematiskt säkerhetsarbete, räddningstjänst samt

tillsyn och olycksförebyggande arbete

Polishögskolan, polisprogrammet
Polisprogrammet, uppdragsutbildning vid Umeå universitet
Polisutbildningen, uppdragsutbildning vid Växjö universitet
Skandinaviska Naprapathögskolan AB, fyraårig naprapatutbildning
Statlig trafikflygarutbildning
Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan, lärarutbildning
Stiftelsen Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, fyraårig kiropraktor-

utbildning

Stockholms katolska stifts prästseminarium
Svenska kyrkans diakoniutbildning
Svenska kyrkans pastoralinstitut i Lund och Uppsala
Waldorfseminariet i Kungälv, lärarutbildning

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009