SFS 2009:93 Förordning med instruktion för Finansinspektionen

090093.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

med instruktion för Finansinspektionen;

utfärdad den 19 februari 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter
1 §
Finansinspektionen ansvarar för

1. tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen som rör finansiella

marknader och finansiella företag, och

2. samordningsorganet för tillsyn enligt förordningen (2009:62) om åtgär-

der mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

2 § Myndigheten ska arbeta för ett stabilt och väl fungerande finansiellt
system och verka för ett gott konsumentskydd inom det finansiella systemet.

Myndigheten ska särskilt svara för att följa och analysera utvecklingen

inom ansvarsområdet. Om myndigheten bedömer att instabilitet i finans-
sektorn riskerar att negativt påverka det svenska finansiella systemets funk-
tionssätt, ska regeringen underrättas.

Myndigheten ska se till att de föreskrifter och allmänna råd som myndig-

heten meddelar är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

3 § Myndigheten ska

1. biträda regeringen med yttranden och utredningar,
2. i en särskild rapport till regeringen senast den 15 april varje år redovisa

avgiftsutfall och kostnadstäckning för avgifter enligt förordningen
(2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och
förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finans-
inspektionens verksamhet,

3. i särskilda rapporter till regeringen senast den 15 april och senast den

1 oktober varje år redovisa förslag till sådana ändringar i bestämmelserna i
förordningen om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
och förordningen om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens
verksamhet som enligt myndighetens uppfattning bör göras med anledning
av gjorda eller kommande ändringar i regelverket på myndighetens ansvars-
område,

4. i en särskild rapport till regeringen senast den 1 juni varje år redovisa en

samlad bedömning av konsumentskyddet inom det finansiella området,

SFS 2009:93
Utkom från trycket
den 3 mars 2009

background image

2

SFS 2009:93

5. i en särskild rapport till regeringen senast den 15 oktober varje år lämna

en samlad bedömning av stabilitetsläget inom det finansiella området, och

6. utse ledamöter och ersättare i Krigsförsäkringsnämnden för en bestämd

tid, av vilka en ledamot ska utses till ordförande och en till vice ordförande.

Myndigheten har också uppgifter enligt 22 § första stycket atomansvarig-

hetslagen (1968:45), 10 kap. 12 § sjölagen (1994:1009), förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken samt förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap.

4 § Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som ska skötas av behörig myn-
dighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004
av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndig-
heter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen1, i fråga om efterlev-
naden av sådana regler som myndigheten har tillsyn över.

5 § Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde delta i verksamheten inom
Europeiska unionen och samarbeta med utländska myndigheter som har be-
hörighet att utöva tillsyn över finansiella marknader och finansiella företag.
Myndigheten ska i det sammanhanget bidra till att tillsynen samordnas.

Myndigheten ska ta hänsyn till riktlinjer och rekommendationer som har

antagits av den europeiska värdepapperstillsynskommittén, kommittén för
europeiska banktillsynsmyndigheter samt kommittén för europeiska myn-
digheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner.

Myndigheten ska överväga om åtgärder som myndigheten vidtar kan på-

verka stabiliteten i de finansiella systemen i andra länder inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet.

Samverkan
6 §
Myndigheten ska samverka med

1. Konkurrensverket i frågor om tillämpningen av lagen (1956:245) om

uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden, och

2. Riksbanken och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i frågor

som rör krisberedskap enligt förordningen (2006:942) om krigsberedskap
och höjd beredskap.

Samråd
7 §
Myndigheten ska samråda med

1. Ekonomistyrningsverket och företrädare för berörda branschorganisa-

tioner i frågor om de avgifter som myndigheten tar ut eller avser att ta ut,

2. Konsumentverket löpande i frågor på de områden där myndigheterna

har ett gemensamt tillsynsansvar,

3. Riksbanken i viktigare frågor som har samband med betalnings-

systemets stabilitet eller som berör Riksbankens ansvar för valuta- och kre-
ditpolitiken och för betalningsväsendet, och

1 EUT L 364, 9.14.2004, s.1 (Celex 32004R2006).

background image

3

SFS 2009:93

4. Riksgäldskontoret i frågor av betydelse för insättningsgarantin enligt

lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och för investerarskyddet enligt la-
gen (1999:158) om investerarskydd.

Vid samråd enligt första stycket ska Finansinspektionen lämna berörda

myndigheter de uppgifter som behövs.

Ledning
8 §
Myndigheten leds av en styrelse.

9 § Styrelsen ska bestå av högst tio ledamöter.

Organisation
10 §
Myndigheten upplåter lokaler och utför administrativa uppgifter åt
Bokföringsnämnden enligt avtal mellan myndigheterna.

11 § Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter åt
Krigsförsäkringsnämnden.

Anställningar och uppdrag
12 §
Regeringen utser vice ordförande i myndighetens styrelse.

13 § Generaldirektören är myndighetschef.

Bisysslor m.m.
14 §
Den som är styrelseledamot eller anställd hos myndigheten får inte
för egen eller någon annans räkning driva eller ha del i ett företag som driver
verksamhet som är tillstånds-, registrerings- eller anmälningspliktig hos
myndigheten eller motsvarande myndighet i ett annat land. Ledamoten eller
den anställde får inte heller vara anställd hos eller åta sig uppdrag för ett så-
dant företag.

Ledamöterna i styrelsen och de anställda som styrelsen bestämmer får inte

utan tillstånd ha lån hos företag som står under tillsyn av myndigheten. Till-
stånd meddelas av regeringen i fråga om ordföranden och av ordföranden i
fråga om övriga ledamöter i styrelsen inklusive myndighetschefen samt av
myndigheten i andra fall.

Personalansvarsnämnd
15 §
Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar
16 §
Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

background image

4

SFS 2009:93

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Rätt att meddela föreskrifter
17 §
Myndigheten får meddela föreskrifter i fråga om avvikelser och be-
sluta om undantag i enskilda fall som avses i 11 § lagen (1998:710) med
vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2009, då förordningen

(2007:841) med instruktion för Finansinspektionen ska upphöra att gälla.

2. I stället för 16 § i denna förordning ska äldre föreskrifter i 14 § den

upphävda förordningen (2007:841) med instruktion för Finansinspektionen
tillämpas av Finansinspektionen före den 1 juni 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)