SFS 2009:94 Förordning om ändring i förordningen (2007:756) med instruktion för Lotteriinspektionen;

090094.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:756) med

instruktion för Lotteriinspektionen;

utfärdad den 19 februari 2009.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:756) med instruktion

för Lotteriinspektionen ska ha följande lydelse.

2 § Utöver det som följer av lagen (1982:636) om anordnande av visst au-
tomatspel, lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355), ska myn-
digheten

1. svara för en enhetlig tillämpning av lagen om anordnande av visst auto-

matspel, lotterilagen och kasinolagen samt för en ändamålsenlig tillsyn och
kontroll över att lagstiftningen följs,

2. följa och underrätta regeringen om utvecklingen på spel- och lotteri-

marknaden, nationellt och internationellt, samt bistå regeringen med det un-
derlag som behövs inom spelområdet,

3. främja allmän kännedom om spel- och lotterilagstiftningen,
4. verka för en sund utveckling inom tillsynsområdet, och
5. vara representerad i samordningsorganet för tillsyn enligt förordningen

(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

SFS 2009:94
Utkom från trycket
den 3 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009