SFS 2009:102 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister;

090102.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:620) om belastnings-

register;

utfärdad den 26 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1998:620) om belast-

ningsregister ska ha följande lydelse.

3 §2 Registret ska innehålla uppgifter om den som

1. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordnings-

bot har ålagts påföljd för brott,

2. har ålagts förvandlingsstraff för böter,
3. med tillämpning av 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från på-

följd,

4. på grund av åklagares beslut enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken, 9 eller

17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
eller 46 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall inte har åta-
lats för brott, eller

5. har meddelats besöksförbud enligt lagen (1988:688) om besöksförbud

eller tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrotts-
arrangemang, dock inte tillträdesförbud enligt 9 a § i den sistnämnda lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:78, bet. 2008/09:JuU18, rskr. 2008/09:173.

2 Senaste lydelse 2005:322.

SFS 2009:102
Utkom från trycket
den 10 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009