SFS 2009:104 Förordning om ändring i förordningen (2005:323) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang;

090104.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2005:323) om

tillträdesförbud vid idrottsarrangemang;

utfärdad den 26 februari 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:323) om tillträdes-

förbud vid idrottsarrangemang

dels att nuvarande 3 § ska betecknas 4 §,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 3 §, av följande ly-

delse.

3 § Om en polismyndighets anmälan om tillträdesförbud har gjorts muntli-
gen, ska åklagaren dokumentera vem anmälan avser, vem som gjort anmälan
och de omständigheter som anförs till stöd för anmälan.

4 § Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av lagen (2005:321) om till-
trädesförbud vid idrottsarrangemang får meddelas av �&klagarmyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

SFS 2009:104
Utkom från trycket
den 10 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009