SFS 2009:106 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt;

090106.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1984:1052) om statlig

fastighetsskatt;

utfärdad den 26 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 3 och 4 §§ lagen (1984:1052)

om statlig fastighetsskatt ska ha följande lydelse.

1 §2 Till fastighetsskatt skattepliktiga fastigheter är, i den utsträckning som
framgår av 3 §, sådana som vid fastighetstaxeringen betecknas som små-
husenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet, industrienhet, elproduktions-
enhet eller lantbruksenhet om det på lantbruksenheten finns vad som vid
fastighetstaxeringen betecknas som småhus eller tomtmark för småhus. Från
skatteplikt undantas fastighet som året före taxeringsåret inte varit skatte-
pliktig enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

3 §3 Fastighetsskatten utgör

a) 1,0 procent av:
taxeringsvärdet avseende småhusenhet till den del det avser värderings-

enhet för småhus som är under uppförande, värderingsenhet för tillhörande
tomtmark, värderingsenhet för tomtmark som är obebyggd eller som hör till
småhus som inte ingår i samma taxeringsenhet,

bostadsbyggnadsvärdet avseende värderingsenhet för småhus som är un-

der uppförande på lantbruksenhet, tomtmarksvärdet avseende värderings-
enhet för tillhörande tomtmark, tomtmarksvärdet avseende tomtmark avsedd
för småhus på lantbruksenhet som är obebyggd eller som hör till småhus
som inte ingår i samma taxeringsenhet,

taxeringsvärdet avseende ägarlägenhetsenhet till den del det avser värde-

ringsenhet för ägarlägenhet som är under uppförande, värderingsenhet för
tillhörande tomtmark, värderingsenhet för tomtmark som är obebyggd eller
som hör till ägarlägenhet som inte ingår i samma taxeringsenhet,

b) 0,4 procent av:
taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värderings-

enhet för bostäder som är under uppförande, värderingsenhet för tillhörande
tomtmark, värderingsenhet för tomtmark avsedd för bostäder som är obe-

1 Prop. 2008/09:83, bet. 2008/09:SkU21, rskr. 2008/09:171.

2 Senaste lydelse 2007:1417.

3 Senaste lydelse 2007:1417.

SFS 2009:106
Utkom från trycket
den 10 mars 2009

background image

2

SFS 2009:106

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

byggd eller som hör till bostäder som inte ingår i samma taxeringsenhet samt
annan värderingsenhet för tomtmark som är obebyggd,

4 §4 Bestämmelserna i denna lag om fastighet som är småhusenhet, ägar-
lägenhetsenhet, hyreshusenhet, industrienhet, elproduktionsenhet eller lant-
bruksenhet gäller också beträffande del av fastighet, flera fastigheter eller
delar av fastigheter som utgör sådan enhet.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009 och tillämpas första gången vid

2010 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 1999:632.