SFS 2009:107 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

090107.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 26 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1, 8, 13 och 15 §§ och

47 kap. 5 § samt rubriken närmast före 2 kap. 15 § inkomstskattelagen
(1999:1229)2 ska ha följande lydelse.

2 kap.
1 §
I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till
hur vissa termer och uttryck används i denna lag. Det finns definitioner och
förklaringar också i andra kapitel.

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck

samt förklaringar till hur vissa termer och uttryck används finns i nedan an-
givna paragrafer:

återföring av avdrag i 34 §
ägarlägenhet i 15 §
ägarlägenhetsenhet i 15 §.

8 § Med privatbostad avses ett småhus som till övervägande del används
eller är avsett att användas av ägaren eller någon närstående till honom för
permanent boende eller som fritidsbostad. Ett småhus som är inrättat till bo-
stad åt två familjer räknas som privatbostad om det till väsentlig del används
eller är avsett att användas av ägaren eller någon närstående till honom för
permanent boende eller som fritidsbostad.

Med privatbostad avses också en bostad som innehas av en delägare i ett

privatbostadsföretag och som till övervägande del används eller är avsedd att
användas av ägaren eller någon närstående till honom för permanent boende
eller som fritidsbostad. Med privatbostadsföretag likställs vid tillämpning av
detta stycke en motsvarande utländsk juridisk person.

Med privatbostad avses också en ägarlägenhet som till övervägande del

används eller är avsedd att användas av ägaren eller någon närstående till
honom för permanent boende eller som fritidsbostad.

13 § Med privatbostadsfastighet avses, under förutsättning att småhuset el-
ler ägarlägenheten är en privatbostad,

1 Prop. 2008/09:83, bet. 2008/09:SkU21, rskr. 2008/09:171.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2009:107
Utkom från trycket
den 10 mars 2009

background image

2

SFS 2009:107

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

1. småhus med mark som utgör småhusenhet,
2. småhus på annans mark,
3. småhus med tillhörande tomtmark på lantbruksenhet, och
4. ägarlägenhetsenhet.
Med privatbostadsfastighet avses också tomtmark, om avsikten är att

bygga en privatbostad på den. I fråga om tomtmarken gäller vad som sägs
om privatbostad i 10�12 §§.

Småhus, småhusenhet, ägarlägenhet, ägarlägenhetsenhet,
hyreshusenhet, industrienhet, lantbruksenhet, taxeringsenhet och
taxeringsvärde

15 § Med småhus, småhusenhet, ägarlägenhet, ägarlägenhetsenhet, hyres-
husenhet, industrienhet, lantbruksenhet och taxeringsenhet avses hus, fastig-
heter och enheter av de slag som avses i fastighetstaxeringslagen
(1979:1152).

Med taxeringsvärde avses det värde som fastställs enligt fastighetstaxe-

ringslagen.

47 kap.
5 §
Med ersättningsbostad avses en tillgång i en stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet som vid förvärvet är

1. småhus med mark som är småhusenhet,
2. småhus på annans mark,
3. småhus som är inrättat till bostad åt en eller två familjer med tillhörande

tomtmark på lantbruksenhet,

4. tomt om där uppförs ett småhus som avses i 1 eller 3,
5. bostad i ett privatbostadsföretag,
6. ägarlägenhet som utgör ägarlägenhetsenhet, eller
7. tomt om där uppförs en ägarlägenhet som avses i 6.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009 och tillämpas första gången vid

2010 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)