SFS 2009:108 Lag om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift;

090108.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal

fastighetsavgift;

utfärdad den 26 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (2007:1398) om

kommunal fastighetsavgift ska ha följande lydelse.

1 § Fastighetsavgift ska, i den utsträckning som framgår av 3 §, betalas för
sådana fastigheter som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhusenhet,
ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet eller lantbruksenhet om det på lant-
bruksenheten finns vad som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhus.
Avgift ska inte betalas för fastighet som året före taxeringsåret inte varit av-
giftspliktig enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

3 § Fastighetsavgiften per kalenderår är för år 2008

a) för sådan del av småhusenhet som avser värderingsenhet för småhus

som är uppfört samt värderingsenhet för tillhörande tomtmark inom samma
taxeringsenhet 6 000 kronor per sådan värderingsenhet för småhus, dock
högst 0,75 procent av taxeringsvärdet för dessa värderingsenheter,

b) för värderingsenhet för småhus på lantbruksenhet som är uppfört samt

värderingsenhet för tillhörande tomtmark inom samma taxeringsenhet 6 000
kronor per sådan värderingsenhet för småhus, dock högst 0,75 procent av
bostadsbyggnadsvärdet och tomtmarksvärdet,

c) för sådan del av hyreshusenhet som avser värderingsenhet för bostäder

som är uppförda samt värderingsenhet för tillhörande tomtmark inom
samma taxeringsenhet 1 200 kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,4 pro-
cent av taxeringsvärdet för dessa värderingsenheter,

d) för värderingsenhet för ägarlägenhet som är uppförd samt värderings-

enhet för tillhörande tomtmark inom samma taxeringsenhet 6 000 kronor per
sådan värderingsenhet för ägarlägenhet, dock högst 0,75 procent av taxe-
ringsvärdet för dessa värderingsenheter.

För år 2009 och senare kalenderår uppgår fastighetsavgiften per värde-

ringsenhet för småhus, fastighetsavgiften per bostadslägenhet och fastig-
hetsavgiften per värderingsenhet för ägarlägenhet till fastighetsavgiften för
år 2008 ökad eller minskad med ett belopp motsvarande inkomstbas-
beloppets förändring mellan år 2008 och det aktuella kalenderåret uttryckt i
procent med två decimaler. Avgiften uttrycks i hela krontal så att öretal fal-
ler bort.

1 Prop. 2008/09:83, bet. 2008/09:SkU21, rskr. 2008/09:171.

SFS 2009:108
Utkom från trycket
den 10 mars 2009

background image

2

SFS 2009:108

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Med inkomstbasbelopp avses detsamma som i 1 kap. 6 § lagen (1998:674)

om inkomstgrundad ålderspension.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009 och tillämpas första gången vid

2010 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)