SFS 2009:115 Lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)

090115.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306);

utfärdad den 26 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om växtförädlarrättslagen

(1997:306)

dels att 9 kap. 2, 3, 6�7 b och 8 §§ samt 12 kap. 2 § ska ha följande ly-

delse,

dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 9 kap. 5 a�5 f §§, av föl-

jande lydelse.

9 kap.
2 §
På yrkande av innehavaren av växtförädlarrätten eller den som på
grund av licens har rätt att utnyttja växtsorten får allmän domstol vid vite
förbjuda den som gör eller medverkar till intrång i växtförädlarrätten att fort-
sätta med det.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas också i fråga om försök eller

förberedelse till intrång.

3 § Om käranden visar sannolika skäl för att intrång, eller medverkan till
intrång, i växtförädlarrätten förekommer och om det skäligen kan befaras att
svaranden genom att fortsätta intrånget, eller medverkan till det, förringar
värdet av ensamrätten till växtsorten, får domstolen meddela vitesförbud för
tiden intill dess att målet slutligt avgjorts eller något annat har beslutats.
Innan ett sådant förbud meddelas ska svaranden ha fått tillfälle att yttra sig,
om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas också i fråga om försök eller

förberedelse till intrång.

Ett förbud enligt första stycket får meddelas endast om käranden ställer

säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Kan kä-
randen inte ställa sådan säkerhet, får domstolen befria käranden från detta. I
fråga om slaget av säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten
ska prövas av domstolen, om den inte har godkänts av svaranden.

När målet avgörs ska domstolen pröva om förbud som har meddelats en-

ligt första stycket fortfarande ska bestå.

1 Prop. 2008/09:67, bet. 2008/09:NU11, rskr. 2008/09:176.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om sä-

kerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 195, 2.6.2004, s. 16, Ce-

lex 32004L0048).

SFS 2009:115
Utkom från trycket
den 10 mars 2009

background image

2

SFS 2009:115

5 a § Om sökanden visar sannolika skäl för att någon har gjort ett intrång i
en växtförädlarrätt får domstolen vid vite besluta att någon eller några av
dem som anges i andra stycket ska ge sökanden information om ursprung
och distributionsnät för de varor eller tjänster som intrånget gäller
(informationsföreläggande). Ett sådant beslut får meddelas på yrkande av
innehavaren av växtförädlarrätten eller den som på grund av licens har rätt
att utnyttja växtsorten. Det får bara meddelas om informationen kan antas
underlätta utredning av ett intrång som avser varorna eller tjänsterna.

Skyldigheten att lämna information omfattar den som
1. har gjort eller medverkat till intrånget,
2. i kommersiell skala har förfogat över en vara som intrånget gäller,
3. i kommersiell skala har använt en tjänst som intrånget gäller,
4. i kommersiell skala har tillhandahållit en elektronisk kom-

munikationstjänst eller en annan tjänst som har använts vid intrånget, eller

5. har identifierats av någon som anges i 2�4 såsom delaktig i tillverk-

ningen eller distributionen av en vara eller tillhandahållandet av en tjänst
som intrånget gäller.

Information om varors eller tjänsters ursprung och distributionsnät kan

särskilt avse

1. namn på och adress till producenter, distributörer, leverantörer och an-

dra som har innehaft varorna eller tillhandahållit tjänsterna,

2. namn på och adress till avsedda grossister och detaljister, och
3. uppgifter om hur mycket som har producerats, levererats, mottagits el-

ler beställts och om vilket pris som har bestämts för varorna eller tjänsterna.

Bestämmelserna i första�tredje styckena tillämpas också i fråga om försök

eller förberedelse till intrång.

5 b § Ett informationsföreläggande får meddelas endast om skälen för åt-
gärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär
för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse.

Skyldigheten att lämna information enligt 9 kap. 5 a § omfattar inte upp-

gifter vars yppande skulle röja att uppgiftslämnaren eller någon honom eller
henne närstående som avses i 36 kap. 3 § rättegångsbalken har begått en
brottslig handling.

I personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser som begränsar hur

mottagna personuppgifter får behandlas.

5 c § Ett beslut om informationsföreläggande får meddelas av den domstol
där rättegång om intrånget pågår. I övrigt gäller i fråga om behörig domstol
det som föreskrivs i rättegångsbalken om tvistemål som rör intrång. Det som
sägs i rättegångsbalken om inskränkning av domstols behörighet i fråga om
tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol ska dock inte tilläm-
pas.

Om yrkandet om informationsföreläggande riktar sig mot den som är sö-

kandens motpart i ett mål om intrång, ska bestämmelserna om rättegång som
gäller för det målet tillämpas. Beslut om informationsföreläggande får över-
klagas särskilt.

Om yrkandet om informationsföreläggande riktar sig mot någon annan än

den som anges i andra stycket, ska lagen (1996:242) om domstolsärenden
tillämpas. För prövning av frågan får det även hållas förhör enligt 37 kap.

background image

3

SFS 2009:115

rättegångsbalken. Domstolen får bestämma att vardera parten ska svara för
sina rättegångskostnader.

Talan om utdömande av vite får föras av den som har ansökt om föreläg-

gandet och ska handläggas enligt reglerna i rättegångsbalken om åtal för
brott för vilket svårare straff än böter inte är föreskrivet. I samband med en
sådan talan får talan föras om nytt informationsföreläggande.

5 d § Den som på grund av bestämmelserna i 9 kap. 5 a § andra stycket 2�
5 har förelagts att enligt första stycket samma paragraf lämna information
har rätt till skälig ersättning för kostnader och besvär. Ersättningen ska beta-
las av den som har framställt yrkandet om informationsföreläggande.

Den som tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst och som till

följd av ett informationsföreläggande har lämnat ut information som avses i
6 kap. 20 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska sända en
skriftlig underrättelse om detta till den som uppgifterna gäller tidigast efter
en månad och senast efter tre månader från det att informationen lämnades
ut. Kostnaden för underrättelsen ersätts enligt första stycket.

5 e § Trots förbudet i 21 § personuppgiftslagen (1998:204) får personupp-
gifter om lagöverträdelser som innefattar brott enligt 9 kap. 1 § behandlas
om detta är nödvändigt för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas, gö-
ras gällande eller försvaras.

5 f § På yrkande av käranden får domstolen, i mål om intrång, ålägga den
som har gjort eller medverkat till intrånget att bekosta lämpliga åtgärder för
att sprida information om domen i målet.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas också i fråga om försök eller

förberedelse till intrång.

6 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör intrång i en växt-
förädlarrätt ska betala skälig ersättning för utnyttjandet av växtsorten samt
ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. När ersätt-
ningens storlek bestäms ska hänsyn särskilt tas till

1. utebliven vinst,
2. vinst som den som har begått intrånget har gjort,
3. skada på växtsortens anseende,
4. ideell skada, och
5. innehavarens intresse av att intrång inte begås.
Den som gör intrång i en växtförädlarrätt utan uppsåt eller oaktsamhet ska

betala ersättning för utnyttjandet av sorten, om och i den utsträckning det är
skäligt.

Talan om ersättning får endast avse skada under de fem senaste åren innan

talan väcktes. Om talan inte förs inom den tiden, är rätten till ersättning för-
lorad.

7 §3 På yrkande av den som har lidit intrång i en växtförädlarrätt får dom-
stolen, efter vad som är skäligt, besluta att sådant växtmaterial som intrånget
gäller ska återkallas från marknaden eller förstöras eller att någon annan

3 Senaste lydelse 2005:314.

background image

4

SFS 2009:115

åtgärd ska vidtas med det. Detsamma gäller i fråga om hjälpmedel som har
använts eller varit avsett att användas vid intrånget.

Trots det som sägs i första stycket får domstolen, om det finns synnerliga

skäl, på yrkande besluta att en innehavare av växtmaterial som avses där ska
få förfoga över materialet mot skälig ersättning och på skäliga villkor i öv-
rigt. Ett sådant beslut får meddelas endast om innehavaren har handlat i god
tro.

Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas också i fråga om

försök eller förberedelse till intrång.

Ett beslut om åtgärd enligt första stycket får inte innebära att den som har

lidit intrång i en växtförädlarrätt ska betala ersättning till den som åtgärden
riktas mot.

�&tgärder enligt första stycket ska bekostas av svaranden om det inte finns

särskilda skäl mot detta.

Ett beslut som avses i denna paragraf ska inte meddelas, om förverkande

eller någon åtgärd till förebyggande av missbruk ska beslutas enligt 9 kap.
1 a § eller enligt brottsbalken.

7 a §4 Om det skäligen kan antas att någon har gjort eller medverkat till ett
intrång, får domstolen för att bevisning ska kunna säkras om intrånget be-
sluta att en undersökning får göras hos denne för att söka efter föremål eller
handlingar som kan antas ha betydelse för en utredning om intrånget
(intrångsundersökning).

Ett beslut om intrångsundersökning får meddelas endast om skälen för åt-

gärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär
för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse.

Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas också i fråga om

försök eller förberedelse till intrång.

7 b §5 Ett beslut om intrångsundersökning meddelas av den domstol där
rättegång som rör intrånget pågår. Om rättegång inte är inledd, gäller i fråga
om behörig domstol det som föreskrivs i rättegångsbalken om tvistemål som
rör intrång. Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av domstols
behörighet i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol
ska dock inte tillämpas.

En fråga om intrångsundersökning får tas upp endast på yrkande av inne-

havaren av växtförädlarrätten eller den som på grund av licens har rätt att ut-
nyttja växtsorten. Om rättegång inte är inledd, ska yrkandet framställas
skriftligen.

Innan ett beslut om undersökning meddelas ska motparten ha fått tillfälle

att yttra sig. Domstolen får dock omedelbart meddela ett beslut som gäller
till dess annat har beslutats, om ett dröjsmål skulle medföra risk för att före-
mål eller handlingar som har betydelse för utredning om intrånget skaffas
undan, förstörs eller förvanskas.

I övrigt ska en fråga om intrångsundersökning som uppkommer då rätte-

gång inte är inledd handläggas på samma sätt som om frågan uppkommit un-
der rättegång.

4 Senaste lydelse 1998:1460.

5 Senaste lydelse 1998:1460.

background image

5

SFS 2009:115

8 §6 Egendom som avses i 9 kap. 7 § får tas i beslag, om det skäligen kan
antas att ett brott enligt 9 kap. 1 § har begåtts. I fråga om ett sådant beslag
tillämpas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas också i fråga om försök eller

förberedelse till intrång.

12 kap.
2 §
7 Vid intrång i en gemenskapens växtförädlarrätt tillämpas bestäm-
melserna i 9 kap. 1 och 1 a §§ om ansvar och förverkande samt 7 a�7 h §§
om intrångsundersökning. I övrigt gäller 9 kap. 2�7 §§ i den mån inte något
annat följer av rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om
gemenskapens växtförädlarrätt8. I dessa fall ska det som sägs om intrång i
växtförädlarrätt gälla intrång i gemenskapens växtförädlarrätt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.
2. Bestämmelserna i 9 kap. 5 a�5 d och 5 f §§ ska inte tillämpas när

intrånget, eller försöket eller förberedelsen till intrånget, har begåtts före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Christine Lager
(Justitiedepartementet)

6 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

7 Senaste lydelse 2005:314.

8 EGT L 227, 1.9.1994, s.1 (Celex 31994R2100).

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009