SFS 2009:116 Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644)

090116.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i varumärkeslagen (1960:644);

utfärdad den 26 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 68 § varumärkeslagen (1960:644)

ska ha följande lydelse.

68 §3 Bestämmelserna i 37 b�41 h §§ ska tillämpas vid intrång i den rätt
till en beteckning som följer av

1. rådets förordning (EG) nr 509/2006 av den 20 mars 2006 om garan-

terade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel4,

2. rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av

geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter
och livsmedel5,

3. rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna

bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker6,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15

januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt
skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande
av rådets förordning (EEG) nr 1576/897,

5. rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den ge-

mensamma organisationen av marknaden för vin8, eller

6. rådets förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den ge-

mensamma organisationen av marknaden för vin, om ändring av förordning-
arna (EG) nr 1493/1999, (EG) nr 1782/2003, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr
3/2008 samt om upphävande av förordningarna (EEG) nr 2392/86 och (EG)
nr 1493/19999.

1 Prop. 2008/09:67, bet. 2008/09:NU11, rskr. 2008/09:176.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om sä-

kerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 195, 2.6.2004, s. 16, Ce-

lex 32004L0048).

3 Senaste lydelse 2009:110.

4 EUT L 93, 31.3.2006, s. 1 (Celex 32006R0509).

5 EUT L 93, 31.3.2006, s. 12 (Celex 32006R0510).

6 EGT L 60, 12.6.1989, s. 1 (Celex 31989R1576).

7 EUT L 39, 13.2.2008, s. 16 (Celex 32008R0110).

8 EGT L 179, 14.7.1999, s. 1 (Celex 31999R1493).

9 EUT L 148, 6.6.2008, s. 1 (Celex 32008R0479).

SFS 2009:116
Utkom från trycket
den 10 mars 2009

background image

2

SFS 2009:116

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Christine Lager
(Justitiedepartementet)