SFS 2009:117 Förordning om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten;

090117.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:452) med

instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten;

utfärdad den 26 februari 2009.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2008:452) med instruktion

för Strålsäkerhetsmyndigheten ska ha följande lydelse.

11 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska utföra de uppgifter i transportärenden
som ankommer på behörig myndighet enligt rådets förordning (Euratom) nr
1493/93 av den 8 juni 1993 om transport av radioaktiva ämnen mellan med-
lemsstater1 och rådets direktiv 2006/117/Euratom av den 20 november 2006
om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt
kärnbränsle2.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 EGT L 148, 19.6.1993, s. 1 (Celex 31993R1493).

2 EUT L 337, 5.12.2006, s. 21 (Celex 32006L0117).

SFS 2009:117
Utkom från trycket
den 10 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009