SFS 2009:118 Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293)

090118.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293);

utfärdad den 26 februari 2009.

Regeringen föreskriver att det i strålskyddsförordningen (1988:293) ska

införas en ny paragraf, 14 b §, av följande lydelse.

14 b § Strålsäkerhetsmyndigheten ska ta emot och pröva sådana ansök-
ningar om transport av radioaktivt avfall till eller genom Sverige som ges in
av en behörig myndighet i ett annat land inom Europeiska atomenergi-
gemenskapen i enlighet med rådets direktiv 2006/117/Euratom av den
20 november 2006 om övervakning och kontroll av transporter av radio-
aktivt avfall och använt kärnbränsle1. Myndigheten ska följa de tidsfrister
som anges i artiklarna 8 och 9 i direktivet. Om myndigheten inte har svarat
inom den tid som anges i artikel 9.1, ska myndigheten anses ha lämnat sitt
medgivande till transporten.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 EUT L 337, 5.12.2006, s. 21 (Celex 32006L0117).

SFS 2009:118
Utkom från trycket
den 10 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009