SFS 2009:121 Lag om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar;

090121.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar

och terränghjulingar;

utfärdad den 5 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens innehåll
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om utbildning till förare av mope-
der, snöskotrar och terränghjulingar.

Bestämmelser om behörighetskrav samt utfärdande och återkallelse av

körkort och förarbevis för dessa fordonsslag finns i körkortslagen
(1998:488).

Tillstånd att bedriva utbildning
2 §
Utbildning enligt denna lag får bedrivas endast efter tillstånd av den
myndighet som regeringen bestämmer.

Myndigheten får ge tillstånd till fysiska eller juridiska personer, som med

hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständighe-
terna i övrigt bedöms ha förutsättningar att bedriva en god utbildning.

�&terkallelse av tillstånd
3 §
Den myndighet som regeringen bestämmer får återkalla ett tillstånd att
bedriva utbildning om förutsättningarna för tillstånd enligt 2 § inte längre
finns eller om föreskrifter om utbildningen som meddelats med stöd av
denna lag inte iakttagits. Ett tillstånd får även återkallas på tillståndshavarens
begäran.

Utbildningens innehåll
4 §
Utbildning enligt denna lag ska innehålla teoretiska och, för moped
klass I, snöskoter och terränghjuling, även praktiska moment. I utbildningen
för moped klass I ska ingå övningskörning i trafik.

1 Prop. 2008/09:60, bet. 2008/09:TU8, rskr. 2008/09:179.

SFS 2009:121
Utkom från trycket
den 17 mars 2009

background image

2

SFS 2009:121

Kunskapsprov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling
5 §
Den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna till fysiska el-
ler juridiska personer att anordna kunskapsprov som avses i 3 kap. körkorts-
lagen (1998:488) för moped klass II, snöskoter och terränghjuling, att utfärda
bevis om godkända avlagda kunskapsprov och att ta ut avgift för proven.

�verlämnande enligt första stycket får återtas om kunskapsprov anordnas

i strid mot gällande föreskrifter eller om anordnaren på annat sätt visar sig
vara olämplig att anordna prov.

Tillsyn
6 §
Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över ut-
bildning och kunskapsprov. Tillsynen ska omfatta att förutsättningarna en-
ligt 2 § andra stycket är uppfyllda och att föreskrifter om utbildning som
meddelats med stöd av denna lag efterlevs.

Den som bedriver utbildning enligt denna lag ska på begäran av myndig-

heten lämna tillträde till lokaler samt ge upplysningar och lämna ut hand-
lingar i den utsträckning som behövs för tillsynen.

Bemyndiganden
7 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela ytterligare föreskrifter om tillstånd och villkor för att bedriva utbildning
enligt denna lag, om utbildningens innehåll, om kompetenskrav för utbil-
dare, om anordnande av kunskapsprov samt om tillsyn.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd

enligt 2 § och tillsyn enligt 6 §.

Straffansvar
8 §
Den som uppsåtligen utan tillstånd bedriver utbildning som avses i
denna lag döms till böter.

Verkställighet
9 §
Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter meddelade med stöd
av lagen gäller omedelbart om inte annat anges.

�verklagande
10 §
Myndighetens beslut enligt 2 och 3 §§ får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol. Andra beslut av myndigheten enligt denna lag får inte
överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.
2. Genom lagen upphävs lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass

I och för terrängskoter. Bestämmelserna i 1, 2, 7 och 8 §§ den upphävda la-
gen gäller dock till den 1 oktober 2009. Förarbevis enligt 1 och 2 §§ den

background image

3

SFS 2009:121

upphävda lagen får även därefter utfärdas för personer som före den 1 okto-
ber 2009 genomgått föreskriven utbildning och godkänts vid kunskapsprov.

3. Tillstånd att bedriva utbildning som avses i 2 § den nya lagen ger även

rätt att före den 1 oktober 2009 bedriva utbildning som avses i 1 och 2 §§
den upphävda lagen. Rätt att anordna kunskapsprov, att utfärda bevis om av-
lagda kunskapsprov och att ta ut avgift för proven enligt 5 § den nya lagen
ger även rätt att före den 1 oktober 2009 anordna kunskapsprov som avses i
1 och 2 §§ den upphävda lagen.

4. Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om förhållanden som

hänför sig till tiden före den 1 april 2009 samt i fråga om sådana förseelser
som avses i 7 och 8 §§ den upphävda lagen och som har begåtts före 1 okto-
ber 2009.

5. Tillstånd att bedriva utbildning som har meddelats enligt den upphävda

lagen gäller i enlighet med sitt innehåll som tillstånd meddelade med stöd av
denna lag. Sådant tillstånd som ger rätt att utbilda förare av moped klass I
medför också rätt att utbilda förare av moped klass II.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

�&SA TORSTENSSON
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009