SFS 2009:123 Lag om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor;

090123.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor;

utfärdad den 5 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1998:493) om trafiksko-

lor ska ha följande lydelse.

1 § Med trafikskola avses yrkesmässig utbildning av förare av fordon som
kräver särskild behörighet.

Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte på sådan förarutbildning som

avses i lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar
och terränghjulingar.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:60, bet. 2008/09:TU8, rskr. 2008/09:179.

SFS 2009:123
Utkom från trycket
den 17 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009