SFS 2009:125 Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

090125.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:559) om

vägtrafikdefinitioner;

utfärdad den 5 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (2001:559) om vägtrafik-

definitioner ska ha följande lydelse.

2 §

1 Prop. 2008/09:60, bet. 2008/09:TU8, rskr. 2008/09:179.

Beteckning

Betydelse

Släpvagnsvikt

Den sammanlagda vikten av en släp-
vagns egenvikt och last.

Snöskoter

En terrängskoter som är avsedd för
färd på snötäckt mark och som är
försedd med band och medar.

Terränghjuling

En annan terrängskoter än en snö-
skoter.

Terrängmotorfordon

Ett motordrivet fordon som inte är
ett motorfordon och som är inrättat
huvudsakligen för att självständigt
användas till person- eller godsbe-
fordran i terräng. Terrängmotorfor-
don delas in i terrängvagnar och ter-
rängskotrar.

Terrängskoter

Ett terrängmotorfordon med en
tjänstevikt av högst 400 kilogram.
Terrängskotrar delas in i snöskotrar
och terränghjulingar.

Terrängsläp

Ett släpfordon som är inrättat för att
dras av ett terrängmotorfordon.

SFS 2009:125
Utkom från trycket
den 17 mars 2009

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

background image

2

SFS 2009:125

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)