SFS 2009:128 Lag om yrkeshögskolan;

090128.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om yrkeshögskolan;

utfärdad den 5 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Bestämmelserna i denna lag syftar till att inom yrkeshögskolan

� säkerställa att eftergymnasiala yrkesutbildningar som svarar mot arbets-

livets behov kommer till stånd,

� säkerställa att statens stöd för eftergymnasiala yrkesutbildningar förde-

las effektivt,

� säkerställa att eftergymnasiala yrkesutbildningar håller hög kvalitet, och
� inom smala yrkesområden tillgodose behov av eftergymnasiala yrkesut-

bildningar som avses leda till förvärvsarbete för de studerande, eller till en
ny nivå inom deras yrke.

2 § I lagen avses med
� studerande: den som är antagen till och bedriver studier vid en utbildning
som ingår i yrkeshögskolan,

� uppdragsutbildning: utbildningsverksamhet som anordnas mot ersätt-

ning från uppdragsgivare som inte är en fysisk person och där uppdragsgiva-
ren utser den som ska få delta i utbildningen,

� yrkeshögskolan: samtliga utbildningar som avses i 7 § och som inte är

utbildningar enligt högskolelagen (1992:1434) eller kan leda fram till en
examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, och

� årsplats: en studerandeplats i heltidsutbildning som omfattar 40 veckor.

3 § Verksamheten inom yrkeshögskolan ska utformas i överensstämmelse
med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom
yrkeshögskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde samt res-
pekt för de mänskliga rättigheterna och vår gemensamma miljö. Särskilt ska
den som verkar inom yrkeshögskolan främja jämställdhet mellan könen och
aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

1 Prop. 2008/09:68, bet. 2008/09:UbU6, rskr. 2008/09:178.

SFS 2009:128
Utkom från trycket
den 17 mars 2009

background image

2

SFS 2009:128

Utbildningen
4 §
Utbildning inom yrkeshögskolan får anordnas av statliga universitet
och högskolor, kommuner, landsting och enskilda fysiska eller juridiska per-
soner. Utbildningsanordnaren får anordna utbildningen i samverkan med
andra.

5 § En utbildning inom yrkeshögskolan ska väsentligen bygga på de kun-
skaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gym-
nasieskolan eller motsvarande kunskaper.

6 § Utbildningen ska

1. ha sin grund i kunskap som genererats dels i produktionen av varor och

tjänster, dels i vetenskap och utformas så att en hög kvalitet och yrkesrele-
vans nås,

2. ge sådana teoretiska, praktiska och erfarenhetsbaserade kunskaper som

krävs för att självständigt och i arbetslag kunna utföra kvalificerade uppgif-
ter i arbetslivet,

3. präglas av såväl stark arbetslivsanknytning som teoretisk förankring,
4. utvecklas och bedrivas i samverkan mellan arbetsliv och utbildningsan-

ordnare, och

5. bidra till att bryta traditioner i fråga om könsbundna utbildnings- och

yrkesval.

7 § En myndighet beslutar, efter ansökan, om en utbildning ska ingå i
yrkeshögskolan och hur många årsplatser utbildningen i så fall ska omfatta.
Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som prövar dessa
frågor.

Bidrag och avgifter
8 §
En anordnare av utbildning inom yrkeshögskolan kan efter ansökan få
statsbidrag eller särskilda medel för utbildningen. Regeringen meddelar
föreskrifter om vilken myndighet som fördelar bidrag och medel.

9 § Utbildning inom yrkeshögskolan, för vilken utbildningsanordnaren får
statsbidrag eller särskilda medel enligt 8 §, ska vara avgiftsfri för de stude-
rande. Enstaka inslag som de studerande får betala ett obetydligt belopp för
får dock förekomma.

Utbildningsanordnaren får vad gäller sådan utbildning bestämma att böck-

er och andra lärverktyg, som varje studerande har för eget bruk och får
behålla som sin egendom, ska anskaffas av de studerande själva eller erbju-
das mot avgifter som högst motsvarar utbildningsanordnarens anskaffnings-
kostnader. Lärverktyg som används i utbildningen ska i övrigt tillhandahål-
las utan kostnad för de studerande.

En myndighet får besluta att utbildningsanordnaren får ta ut studerandeav-

gifter för annan utbildning inom yrkeshögskolan än sådan som avses i första
stycket. Avgifterna ska vara skäliga med hänsyn till de kostnader som anord-
naren har, förutsatt att kostnaderna i sig kan anses rimliga för verksamheten.

background image

3

SFS 2009:128

Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som prövar denna
fråga.

Uppdragsutbildning
10 §
En anordnare av utbildning inom yrkeshögskolan får efter anmälan
bedriva sådan utbildning även som uppdragsutbildning. Regeringen medde-
lar föreskrifter om till vilken myndighet anmälan ska göras.

11 § Regeringen får meddela föreskrifter om att en myndighet får ta ut
avgifter av en sådan utbildningsanordnare som avses i 10 §.

Organisation
12 §
De personer som anlitas av utbildningsanordnaren för undervisning
eller handledning ska genom utbildning eller erfarenhet ha kompetens för
den utbildning som de ska bedriva.

13 § Utbildningsanordnaren ska se till att kompetensutveckling anordnas
för de personer som anlitas för undervisning eller handledning.

14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om vilka examina som får avläggas inom yrkeshögskolan.

Utbildningsanordnaren får utfärda utbildningsbevis och examensbevis.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-
skrifter om utbildningsbevis och examensbevis.

Studerande
15 §
En utbildning inom yrkeshögskolan ska vara öppen för alla som upp-
fyller behörighetsvillkoren för utbildningen.

16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om ansökan och antagning till utbildningarna inom yrkeshög-
skolan.

17 § Om inte alla behöriga sökande till en utbildning inom yrkeshögskolan
kan tas emot till utbildningen, ska ett urval göras bland de sökande. Rege-
ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare
föreskrifter om urval.

18 § De studerande i en utbildning inom yrkeshögskolan ska ha rätt att
utöva inflytande över utbildningen.

Utbildningsanordnaren ska verka för att de studerande tar en aktiv del i

arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

19 § En studerande får tills vidare avskiljas från en utbildning som anord-
nas av staten, en kommun eller ett landsting om han eller hon

1. lider av psykisk störning,
2. missbrukar alkohol eller narkotika, eller

background image

4

SFS 2009:128

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

3. har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.
Som ytterligare förutsättning för ett avskiljande gäller att det, till följd av

något sådant förhållande som avses i första stycket, bedöms finnas en påtag-
lig risk att den studerande kan komma att skada någon annan person eller
värdefull egendom under utbildningen.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om avskiljande.

�vriga bestämmelser
20 §
Högskolans avskiljandenämnd ska pröva frågor om avskiljande.

Nämndens beslut i avskiljandefrågor får överklagas till allmän förvalt-

ningsdomstol av den studerande och utbildningsanordnaren.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Ett beslut om avskiljande ska, om den som har avskilts begär det, omprö-

vas efter två år.

21 § För prövning av överklagande av vissa andra beslut än de som avses i
20 § svarar �verklagandenämnden för högskolan. Nämndens beslut med
anledning av ett överklagande dit får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 15 april 2009 och tillämpas på utbildning

som påbörjas efter den 1 juli 2009.

2. Genom lagen upphävs lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbild-

ning. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för utbildning för vilken
det före den 15 april 2009 har beviljats statligt stöd för kvalificerad yrkesut-
bildning.

3. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får bevilja

en utbildningsanordnare som före den 15 april 2009 har beviljats statligt stöd
för kvalificerad yrkesutbildning fortsatt stöd, dock längst till och med 2013.
Den upphävda lagen gäller även för utbildning för vilken beslut om statligt
stöd har förlängts enligt denna punkt.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

JAN BJ�RKLUND
(Utbildningsdepartementet)