SFS 2009:129 Lag om ändring i skollagen (1985:1100);

090129.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skollagen (1985:1100);

utfärdad den 5 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skollagen (1985:1100)2
dels att 2 kap. 3 § och 11 kap. 1, 2, 20, 21 och 24 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att rubriken närmast efter 11 kap. 16 § ska lyda ⬝Gymnasial vuxenut-

bildning⬝.

2 kap.
3 §
Kommuner och landsting är skyldiga att för undervisningen använda
lärare, förskollärare eller fritidspedagoger som har en utbildning som är
avsedd för den undervisning de i huvudsak ska bedriva.

Undantag för göras endast om personer med sådan utbildning inte finns att

tillgå eller det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna.

Varje kommun och landsting ska också sträva efter att för undervisning i

gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning anställa lärare som har fors-
karutbildning.

11 kap.
1 §
Komvux består av grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vux-
enutbildning.

Utbildningen i komvux ska anordnas i form av kurser.

2 §3 Grundläggande vuxenutbildning syftar till att ge vuxna sådana kun-
skaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv.
Den ska också syfta till att möjliggöra fortsatta studier.

Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper och färdig-

heter på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan ska
ge.

20 §4 Kommuner och landsting är skyldiga att till sin gymnasiala vuxenut-
bildning ta emot en behörig sökande från en annan kommun, om

1 Prop. 2008/09:68, bet. 2008/09:UbU6, rskr. 2008/09:178.

2 Lagen omtryckt 1997:1212.

3 Senaste lydelse 2001:293. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

4 Senaste lydelse 2006:528.

SFS 2009:129
Utkom från trycket
den 17 mars 2009

background image

2

SFS 2009:129

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

1. hemkommunen har åtagit sig att svara för kostnaderna för elevens

utbildning, eller

2. det är fråga om en sådan utbildning eller utbildningsplats för vilken

kommunen eller landstinget har rätt till ersättning enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av 24 §.

21 §5 Den som vill delta i gymnasial vuxenutbildning ska ansöka om detta
hos styrelsen för utbildningen i sin hemkommun.

Om ansökan avser en utbildning som en annan kommun eller ett landsting

anordnar eller låter anordna, ska styrelsen skyndsamt sända ansökan vidare
till styrelsen för utbildningen där. Till en sådan ansökan ska styrelsen foga
ett yttrande av vilket det framgår om hemkommunen åtar sig att svara för
kostnaderna för elevens utbildning, såvida det inte på grund av tidigare över-
enskommelse är onödigt. Regeringen får meddela föreskrifter om när ett ytt-
rande inte behöver fogas till en ansökan.

�&tagande att svara för kostnaderna ska alltid lämnas om den sökande med

hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i en annan
kommuns gymnasiala vuxenutbildning. I sådant fall ska 5 kap. 33 § tilläm-
pas på motsvarande sätt för ungdomar fram till och med det första kalender-
halvåret det år då ungdomarna fyller tjugo år.

24 §6 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet för en kommun att betala ersättning för
gymnasial vuxenutbildning till den kommun eller det landsting som anord-
nar utbildningen. Hemkommunen ska i sådana fall lämna stöd till inackorde-
ring enligt 5 kap. 33 § till ungdomar fram till och med första kalenderhalv-
året det år då ungdomarna fyller 20 år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.
2. Påbyggnadsutbildning som en elev har påbörjat före den 1 september

2009 ska anordnas till dess att eleven har avslutat den. �ldre bestämmelser
ska tillämpas på sådan utbildning.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2006:528.

6 Senaste lydelse 2006:528.