SFS 2009:130 Förordning om yrkeshögskolan;

090130.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om yrkeshögskolan;

utfärdad den 5 mars 2009.

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Utbildningar inom yrkeshögskolan

Inledande bestämmelser

1 § Den som enligt 4 § lagen (2009:128) om yrkeshögskolan får vara
utbildningsanordnare får ansöka om att en utbildning ska ingå i yrkes-
högskolan.

Ansökan

2 § Ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och om att
utbildningsanordnaren får ta ut studerandeavgifter för utbildningen ska ges
in till Myndigheten för yrkeshögskolan.

Myndigheten får meddela föreskrifter om ansökan.

Förutsättningar

3 § För att en utbildning ska få ingå i yrkeshögskolan krävs det utöver vad
som anges i 3, 5 och 6 §§ lagen (2009:128) om yrkeshögskolan att

1. utbildningen
a) svarar mot behov av kvalificerad arbetskraft i arbetslivet som inte till-

godoses genom en utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller en
utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om till-
stånd att utfärda vissa examina, eller

b) medverkar till att utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande

inom ett smalt yrkesområde som är av betydelse för individen och samhället,

2. utbildningen har en från samhällssynpunkt lämplig regional placering,

och

3. utbildningen uppfyller villkoren i 2�4 kap.

Beslut

4 § Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar om en utbildning ska ingå i
yrkeshögskolan. Beslutet ska avse en viss tid. Myndigheten beslutar också

SFS 2009:130
Utkom från trycket
den 17 mars 2009

background image

2

SFS 2009:130

om utbildningsanordnaren får ta ut studerandeavgifter för utbildningen
enligt 9 § tredje stycket lagen (2009:128) om yrkeshögskolan.

5 § Beslut om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan ska innehålla
uppgifter om

1. den tid beslutet avser,
2. högsta antal årsplatser,
3. utbildningens lokalisering, och
4. huruvida studerandeavgifter får tas ut.
Till beslutet ska en utbildningsplan för utbildningen enligt 2 kap. 7 § bifo-

gas.

6 § Regeringen beslutar särskilt om det sammanlagda antalet årsplatser för
de utbildningar inom yrkeshögskolan för vilka statsbidrag eller särskilda
medel enligt 5 kap. inte lämnas.

�&terkallande

7 § Myndigheten för yrkeshögskolan får återkalla ett beslut om att en
utbildning ska ingå i yrkeshögskolan, om utbildningen inte längre uppfyller
kraven eller utbildningsanordnaren eller någon annan som medverkar i
anordnandet inte iakttar sina skyldigheter enligt denna förordning.

Innan myndigheten fattar ett beslut enligt första stycket, ska den ansvariga

utbildningsanordnaren ha fått tillfälle att avhjälpa bristerna.

2 kap. Utbildningen

Utbildningens mål

1 § I 6 § lagen (2009:128) om yrkeshögskolan anges de allmänna målen
för utbildningen och vad som ska karakterisera den.

Därutöver gäller de särskilda mål och krav som enligt 7 § första stycket

7 ska gälla för en examen.

Utbildningens uppläggning

2 § Utbildningen ska ge teoretisk förankring inom yrkesområdet och
väsentligen genomföras i samarbete med de delar av arbetslivet som berörs
av utbildningen.

Ansvarig utbildningsanordnare

3 § För varje utbildning ska det finnas en ansvarig utbildningsanordnare
som ansvarar för att utbildningen genomförs enligt lagen (2009:128) om
yrkeshögskolan och enligt denna förordning.

Den ansvariga utbildningsanordnaren ska se till att det finns vägledning

om studiealternativ, antagning och tillträde samt yrkesvägledning.

background image

3

SFS 2009:130

Omfattning

4 § Utbildningens omfattning ska anges enligt ett poängsystem, där fem
poäng motsvarar heltidsstudier under en vecka. En poäng benämns yrkes-
högskolepoäng.

5 § Utbildningen ska omfatta minst 100 yrkeshögskolepoäng.

6 § Utbildningen ska bedrivas i form av en eller flera kurser.

Utbildningsplan

7 § För varje utbildning ska det finnas en utbildningsplan. Av planen ska
följande framgå:

1. den ansvariga utbildningsanordnaren och övriga utbildningsanordnare,
2. utbildningens mål och inriktning samt de kurser som ingår i utbild-

ningen,

3. utbildningens omfattning, huvudsakliga uppläggning och organisation,
4. antalet timmar lärar- eller handledarledd verksamhet som utbildningen

omfattar,

5. de krav på särskilda förkunskaper som ställs upp enligt 3 kap. 3 §,
6. de grunder som ska användas vid urval bland behöriga sökande till

utbildningen,

7. de särskilda mål och krav som ska gälla för en examen om utbildningen

kan få avslutas med en sådan, och

8. hur utbildningen ska kvalitetssäkras.
Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om utbildnings-

planen.

8 § För utbildningar med inriktning som kräver nationellt likvärdigt inne-
håll får Myndigheten för yrkeshögskolan meddela föreskrifter om vilka kun-
skaper, färdigheter och kompetenser som alla studerande ska ha uppnått vid
utbildningens slut.

Föreskrifterna ska meddelas efter samråd med företrädare för berörda

myndigheter och organisationer.

Kursplan

9 § För varje kurs ska det finnas en kursplan Av kursplanen ska följande
framgå:

1. kursens benämning,
2. det antal yrkeshögskolepoäng som kursen omfattar,
3. målen för kursen,
4. kursens huvudsakliga innehåll, och
5. de principer för betygssättning och former för kunskapskontroll som

ska tillämpas.

Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om kursplanen.

background image

4

SFS 2009:130

Betyg

10 § Betyg ska sättas på en genomförd kurs.

11 § Som betyg ska något av uttrycken Icke godkänt, Godkänt och Väl
godkänt användas.

Tillgodoräknande

12 § En studerande ska för en del av utbildningen kunna få tillgodoräkna
sig annan genomgången utbildning, om de kunskaper, färdigheter och kom-
petenser som den studerande åberopar är av sådan beskaffenhet och har en
sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den aktuella utbildningen. En
studerande ska även kunna få tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper, fär-
digheter och kompetenser som har förvärvats i yrkesverksamhet eller på
annat sätt.

Examen

13 § En utbildning får avslutas med en yrkeshögskoleexamen, om

1. den studerande har fullgjort vad som krävs för att få lägst betyget God-

känt på alla kurser som ingår i utbildningen, och

2. utbildningen omfattar minst 200 yrkeshögskolepoäng.

14 § En utbildning får avslutas med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen,
om

1. den studerande har fullgjort vad som krävs för att få lägst betyget God-

känt på alla kurser som ingår i utbildningen,

2. utbildningen omfattar minst 400 yrkeshögskolepoäng,
3. minst en fjärdedel av utbildningstiden består av lärande i arbete på en

arbetsplats, och

4. den studerande inom ramen för kursfordringarna har fullgjort ett själv-

ständigt arbete (examensarbete).

Examens- och utbildningsbevis

15 § En studerande som uppfyller kraven för en examen ska på begäran få
ett examensbevis av den ansvariga utbildningsanordnaren. I beviset ska
utbildningens inriktning anges.

Till examensbeviset ska en beskrivning av utbildningens innehåll och mål

bifogas.

16 § En studerande ska på begäran få ett utbildningsbevis av den ansvariga
utbildningsanordnaren, om den studerande

1. inte har fullgjort vad som krävs för en examen, eller
2. inte begär att få ett examensbevis enligt 15 §.
I beviset ska utbildningens innehåll och de mål som den studerande har

uppnått anges.

background image

5

SFS 2009:130

�vriga bemyndiganden

17 § Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela de ytterligare föreskrif-
ter som behövs för att säkerställa likvärdighet när det gäller betyg, examens-
arbete samt examens- och utbildningsbevis.

3 kap. Tillträde till utbildningen

Behörighet

1 § Behörig att antas till utbildningen är den som

1. fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat pro-

gram i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymna-
siepoäng,

2. fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget

Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng,

3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller

2,

4. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till

motsvarande utbildning, eller

5. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på

grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen.

2 § Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska
eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

3 § För behörighet att antas till en utbildning får det utöver vad som anges
i 1 och 2 §§ ställas krav på särskilda förkunskaper. Sådana krav ska vara
nödvändiga för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen
och får avse

1. kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella pro-

gram eller motsvarande kunskaper,

2. yrkeserfarenhet som kan vara av betydelse för utbildningens speciella

inriktning eller det yrkesområde som utbildningen förbereder för, och

3. andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det

yrkesområde som utbildningen förbereder för.

4 § Högst 20 procent av de studerande får antas till en utbildning trots vad
som anges i 1�3 §§, om den sökande bedöms kunna tillgodogöra sig utbild-
ningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Urval

5 § Om antalet platser inom en utbildning är mindre än antalet behöriga
sökande enligt 1�4 §§, får ett urval göras. Hänsyn ska då tas till den sökan-
des möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen.

6 § Vid urvalet får en eller flera av följande urvalsgrunder användas:
betyg, särskilt prov, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.

background image

6

SFS 2009:130

4 kap. Utbildningens ledning

Ledningsgrupp

1 § Hos den ansvariga utbildningsanordnaren ska det finnas en lednings-
grupp för utbildningen. Om en utbildningsanordnare är ansvarig för flera
utbildningar, får ledningsgruppen vara gemensam för dessa.

2 § Ledningsgruppen för utbildningen ska

1. se till att utbildningen genomförs enligt lagen (2009:128) om yrkeshög-

skolan, denna förordning och föreskrifter som har meddelats av Myndighe-
ten för yrkeshögskolan samt i enlighet med beslut av myndigheten,

2. anta sökande till utbildningen,
3. pröva frågor om tillgodoräknande enligt 2 kap. 12 §,
4. utfärda examens- och utbildningsbevis, och
5. svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs.

3 § Ledningsgruppen ska bestå av

1. företrädare för de delar av arbetslivet som berörs av utbildningen,
2. minst en företrädare för de studerande, och
3. den person som avses i 6 §.
Den ansvariga utbildningsanordnaren får utse ledamöter utöver dem som

anges i första stycket. Flertalet av ledamöterna i ledningsgruppen ska dock
vara företrädare för arbetslivet.

4 § Ledningsgruppen för en utbildning som får avslutas med en kvalifice-
rad yrkeshögskoleexamen ska dessutom bestå av

1. minst en företrädare för det offentliga skolväsendet som utsetts av sty-

relsen för det offentliga skolväsendet i den kommun där utbildningen
bedrivs, och

2. minst en företrädare för ett universitet eller en högskola som utsetts av

universitetet eller högskolan.

5 § Om en kommun eller ett landsting är ansvarig utbildningsanordnare,
ska den nämnd som fullmäktige utser ge en ledningsgrupp i uppdrag att
under nämnden sköta de uppgifter som anges i 2 §. Nämnden får helt eller
delvis återkalla uppdraget, om det finns särskilda skäl för det.

Ledningen av det dagliga arbetet

6 § Det ska finnas en av den ansvariga utbildningsanordnaren utsedd per-
son som leder det dagliga arbetet i verksamheten. Denna person ska särskilt
verka för att utbildningen utvecklas.

Studerandeinflytande

7 § De studerande ska ges möjlighet till insyn i verksamheten och tillfälle
att påverka utbildningens uppläggning och genomförande.

background image

7

SFS 2009:130

Uppföljning och utvärdering

8 § Utbildningsanordnarna är skyldiga att utvärdera verksamheten och att
medverka i den uppföljning och utvärdering av utbildningen som initieras av
Myndigheten för yrkeshögskolan. De ska till myndigheten lämna de uppgif-
ter som myndigheten begär. Myndigheten får besluta att uppgifterna ska
lämnas till någon annan.

5 kap. Statlig finansiering

Inledande bestämmelser

1 § Statlig finansiering i form av statsbidrag eller särskilda medel får läm-
nas för utbildningar inom yrkeshögskolan enligt bestämmelserna i lagen
(2009:128) om yrkeshögskolan och i denna förordning.

2 § För utbildningar inom yrkeshögskolan får statsbidrag lämnas till kom-
muner, landsting eller enskilda fysiska eller juridiska personer och särskilda
medel får lämnas till universitet eller högskolor som har staten som huvud-
man och som omfattas av högskolelagen (1992:1434).

3 § Statsbidrag och särskilda medel enligt denna förordning får lämnas i
mån av tillgång på medel. Statsbidrag eller särskilda medel får inte lämnas
för en sådan del av en utbildning för vilken statsbidrag eller särskilda medel
lämnas på annat sätt.

Beslut om statlig finansiering

4 § Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar om statsbidrag eller särskil-
da medel efter ansökan av den som enligt 4 § lagen (2009:128) om yrkes-
högskolan får anordna en utbildning inom yrkeshögskolan.

5 § Myndigheten för yrkeshögskolan ska vid sin fördelning av statsbidrag
eller särskilda medel särskilt ta hänsyn till i vilken grad en utbildning

1. i kvalitativt och kvantitativt hänseende svarar mot arbetslivets behov av

kvalificerad arbetskraft eller medverkar till att utveckla eller bevara kvalifi-
cerat yrkeskunnande inom ett smalt yrkesområde som är av betydelse för
individen och samhället, och

2. finansieras av arbetslivet.

6 § Vid beräkningen av statsbidrag eller särskilda medel ska Myndigheten
för yrkeshögskolan särskilt beakta

1. de faktiska kostnaderna för utbildningen, och
2. hur det samlade ekonomiska ansvaret för en utbildning delas mellan

staten, arbetslivet och andra finansiärer.

7 § Beslut om statsbidrag eller särskilda medel ska innehålla uppgifter om

1. den ansvariga utbildningsanordnare som avses i 2 kap. 3 §,
2. belopp,
3. utbildningens omfattning och antal årsplatser, och
4. utbildningens lokalisering.

background image

8

SFS 2009:130

Beslutet ska även innehålla en upplysning om att utbildningsanordnaren

inte får ta ut studerandeavgifter för utbildningen enligt 9 § tredje stycket
lagen (2009:128) om yrkeshögskolan.

Utbetalning av statlig finansiering

8 § Statsbidrag eller särskilda medel betalas ut av Myndigheten för yrkes-
högskolan till den ansvariga utbildningsanordnare som avses i 2 kap. 3 §.

Upphörande och återkrav av statlig finansiering

9 § Beslut om statsbidrag eller särskilda medel för en utbildning ska upp-
höra att gälla om beslutet att utbildningen ska ingå i yrkeshögskolan återkal-
las enligt 1 kap. 7 §.

10 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbe-
talningsskyldig, om någon bestämmelse eller något villkor som gäller för
bidraget i väsentlig mån har åsidosatts.

Myndigheten för yrkeshögskolan ska besluta att helt eller delvis kräva till-

baka ett bidrag, om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.

6 kap. Försäkringar
1 §
Myndigheten för yrkeshögskolan ska ansvara för att personer som är
antagna till och genomgår en utbildning inom yrkeshögskolan är försäkrade
för personskada. Försäkringen ska avse sådan skada som har uppkommit till
följd av olycksfall eller framkallats av sådan smitta som avses i 5 § förord-
ningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd,
om skadan har inträffat i samband med utbildning inom yrkeshögskolan i
Sverige. Försäkringen ska inte ge rätt till ersättning i den mån den stude-
rande har rätt till ersättning med stöd av författning eller kollektivavtal.

Myndigheten för yrkeshögskolan ska också ansvara för att det finns en

ansvarsförsäkring som avser skador som studerande orsakar arbetsgivaren
eller företagaren under utbildningsmoment som genomförs vid företag i Sve-
rige.

Försäkringarna ska tecknas av Myndigheten för yrkeshögskolan genom

överenskommelser med Kammarkollegiet. Myndigheten för yrkeshögskolan
ska överlämna utkast till överenskommelserna och ändringar i dessa till
regeringen för godkännande innan de träffas.

7 kap. Avskiljande

Förutsättningar för avskiljande

1 § En studerande på en utbildning inom yrkeshögskolan, som anordnas av
staten, en kommun eller ett landsting, får avskiljas från utbildningen under
de villkor som anges i 20 § lagen (2009:128) om yrkeshögskolan.

Frågor om avskiljande prövas av Högskolans avskiljandenämnd enligt 8�

20 §§ förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleut-
bildning och 8 § förordningen (2007:990) med instruktion för Högskolans
avskiljandenämnd.

background image

9

SFS 2009:130

Nämnden tar upp frågor om avskiljande endast efter skriftlig anmälan från

ledningsgruppen för utbildningen. Den ansvariga utbildningsanordnaren är
den studerandes motpart hos Högskolans avskiljandenämnd eller hos dom-
stolen, om ett beslut av nämnden i fråga om avskiljande överklagas.

Verkan av ett avskiljande

2 § Ett beslut om avskiljande ska alltid innebära att den studerande tills
vidare inte får fortsätta den pågående utbildningen.

Beslutet om avskiljande ska också innebära att den studerande tills vidare

inte får antas till eller fortsätta annan utbildning av samma slag som anord-
nas av staten, en kommun eller ett landsting, om inte Högskolans avskiljan-
denämnd beslutar något annat.

Ett beslut om avskiljande innebär vidare att den studerande tills vidare

inte får antas till eller fortsätta någon annan utbildning inom yrkeshögskolan
som anordnas av staten, en kommun eller ett landsting, om det anges i beslu-
tet.

3 § Ett beslut om avskiljande ska, på skriftlig begäran av den som beslutet
avser, omprövas sedan två år förflutit från det att beslutet meddelades.

Vid en sådan omprövning gäller bestämmelserna om avskiljande i till-

lämpliga delar.

Upphävande av ett avskiljande

4 § När ett beslut om avskiljande upphävs får den studerande utan särskild
ansökan återuppta utbildningen och tillgodoräkna sig den tidigare fullgjorda
utbildningen.

8 kap. �verklagande
1 §
Beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan enligt denna förordning får
inte överklagas.

2 § Ett beslut av ansvarig utbildningsanordnare om avslag på en studeran-
des begäran att få examensbevis eller utbildningsbevis får överklagas till
�verklagandenämnden för högskolan.

Utöver vad som anges i första stycket får följande beslut av ett universitet

eller en högskola som har staten som huvudman överklagas till �verklagan-
denämnden för högskolan, nämligen

1. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli

antagen till utbildningen, och

2. beslut om tillgodoräknande av utbildning.
Beslut av �verklagandenämnden för högskolan enligt denna förordning

får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 april 2009 och tillämpas på

utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2009. Det som i förordningen anges
om Myndigheten för yrkeshögskolan avser till och med juni 2009 den sär-

background image

10

SFS 2009:130

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

skilda utredare som ska förbereda bildandet av Myndigheten för yrkeshög-
skolan, med undantag av 1 kap. 2 § andra stycket, 2 kap. 7�9 och 17 §§ samt
4 kap. 2 §.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2001:1131) om kvalifice-

rad yrkesutbildning och förordningen (2008:48) om statsbidrag för lärlings-
utbildning för vuxna till vissa hantverksyrken. De upphävda förordningarna
gäller dock fortfarande för utbildningar för vilka det före den 15 april 2009
har beviljats statligt stöd enligt någon av förordningarna.

3. Myndigheten för yrkeshögskolan eller den särskilda utredare som ska

förbereda bildandet av myndigheten får bevilja en utbildningsanordnare som
före den 15 april 2009 beviljats statligt stöd enligt förordningen (2001:1131)
om kvalificerad yrkesutbildning fortsatt stöd enligt den förordningen, dock
längst till och med 2013. Förordningen om kvalificerad yrkesutbildning gäl-
ler även för utbildning för vilken beslut om statligt stöd har förlängts enligt
denna punkt.

4. Det som i de upphävda förordningarna anges om Myndigheten för kva-

lificerad yrkesutbildning gäller i de fall som avses i punkterna 2 och 3 den
särskilda utredare som ska förbereda bildandet av Myndigheten för yrkes-
högskolan eller Myndigheten för yrkeshögskolan.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)