SFS 2009:131 Förordning om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning;

090131.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om utbildning inom yrkeshögskolan som

uppdragsutbildning;

utfärdad den 5 mars 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om utbildning inom yrkes-
högskolan som uppdragsutbildning som kompletterar bestämmelserna i
lagen (2009:128) om yrkeshögskolan.

2 § Utbildningsanordnaren ska anmäla att en utbildning inom yrkeshög-
skolan ska bedrivas som uppdragsutbildning till Myndigheten för yrkeshög-
skolan.

3 § Uppdragsutbildningen får inte till någon del finansieras med statsbi-
drag eller särskilda medel enligt förordningen (2009:130) om yrkeshögsko-
lan.

4 § Uppdragsutbildningen ska vara avgiftsfri för de studerande.

Tillämpning av förordningen om yrkeshögkolan
5 §
När det gäller uppdragsutbildning ska förordningen (2009:130) om
yrkeshögskolan tillämpas med undantag av 1 kap., 2 kap. 2, 5 och 12 §§,
3 kap., 4 kap. 2 § 2 och 3, 5 kap., 6 kap. samt 8 kap. 2 § andra stycket.

6 § Den ansvariga utbildningsanordnare som enligt 2 kap. 3 § första
stycket förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan ansvarar för att utbild-
ningen genomförs ska även ansvara för att uppdragsutbildningen genomförs
enligt denna förordning.

Ledningsgruppen för utbildningen, som enligt 4 kap. 2 § 1 förordningen

om yrkeshögskolan ska se till att utbildningen genomförs, ska även se till att
uppdragsutbildningen genomförs enligt denna förordning.

SFS 2009:131
Utkom från trycket
den 17 mars 2009

background image

2

SFS 2009:131

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Utbildningar
7 §
En uppdragsutbildning ska avse en utbildning inom yrkeshögskolan.
Uppdragsutbildningen kan avse en eller flera kurser eller hela utbildningen.

8 § Om uppdragsgivaren är svenska staten, en svensk kommun, ett svenskt
landsting eller en motsvarande offentlig uppdragsgivare från ett annat land
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ska uppdraget avse

1. personalutbildning,
2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl,
3. utbildning som behövs av biståndspolitiska skäl, eller
4. utbildning som utgör ett led i rehabilitering av en enskild.
När det inte är fråga om en offentlig uppdragsgivare gäller i stället att upp-

draget ska avse personalutbildning som är ägnad att få betydelse för de stu-
derandes arbete åt uppdragsgivaren.

9 § Uppdragsutbildning får inte anordnas eller bedrivas på sådant sätt eller
i sådan omfattning att den får en negativ inverkan på en utbildning inom
yrkeshögskolan eller för de studerande i en sådan utbildning.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 april 2009 och tillämpas på

utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2009. En anmälan enligt 2 § ska till
och med juni 2009 lämnas till den särskilda utredare som ska förbereda bil-
dandet av Myndigheten för yrkeshögskolan.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2006:906) om kvalificerad

yrkesutbildning som uppdragsutbildning. Den upphävda förordningen gäller
dock fortfarande för utbildning som avser en kvalificerad yrkesutbildning
för vilken det före den 15 april 2009 har beviljats statligt stöd enligt förord-
ningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning.

3. Förordningen (2006:906) om kvalificerad yrkesutbildning som upp-

dragsutbildning gäller även för utbildning som avser en kvalificerad yrkesut-
bildning för vilken beslut om statligt stöd har förlängts enligt punkt 3 i
ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2009:130)
om yrkeshögskolan.

4. Det som i den upphävda förordningen anges om Myndigheten för kvali-

ficerad yrkesutbildning gäller i de fall som avses i punkterna 2 och 3 den sär-
skilda utredare som ska förbereda bildandet av Myndigheten för yrkeshög-
skolan eller Myndigheten för yrkeshögskolan.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)