SFS 2009:132 Förordning om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor;

090132.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:978) om

trafikskolor;

utfärdad den 5 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1998:978) om trafikskolor

ska ha följande lydelse.

3 §1 För att få godkännande som trafiklärare ska den sökande ha genom-
gått en utbildning till trafiklärare inom yrkeshögskolan eller annan likvärdig
utbildning och med hänsyn till sina personliga förhållanden anses lämplig
som trafiklärare.

För att få godkännande som utbildningsledare ska den sökande ha arbetat

som godkänd trafiklärare i minst två år och med hänsyn till sina kunskaper
om trafiksäkerhet och sina personliga förhållanden anses lämplig som
utbildningsledare.

Godkännande som trafikskolechef ska meddelas den som med hänsyn till

lämplighet och allmän duglighet bedöms kunna utföra de arbetsuppgifter
som ankommer på en sådan chef.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för den som har genomgått en påbyggnadsutbildning inom kom-
munal vuxenutbildning eller annan likvärdig utbildning.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2003:521.

SFS 2009:132
Utkom från trycket
den 17 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009