SFS 2009:134 Förordning om ändring i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning;

090134.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2002:1012) om

kommunal vuxenutbildning;

utfärdad den 5 mars 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:1012) om kommu-

nal vuxenutbildning1

dels att 2 kap. 20 §, 3 kap. 9 § och 4 kap. 14 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 2 kap. 20 § ska utgå,
dels att 1 kap. 4 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 2 och 7 §§, 4 kap. 3 § samt 5 kap. 1 §

ska ha följande lydelse.

1 kap.
4 §
För att uppnå syftet med den kommunala vuxenutbildningen enligt
11 kap. 2 § skollagen (1985:1100) ska kommunens stöd för lärande utöver
1 kap. 9 § skollagen och läroplanen utgå från

1. nationellt eller lokalt fastställda mål i kursplaner inom olika kunskaps-

områden för grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbild-
ning, eller

2. den enskildes utbildningsmål som har dokumenterats enligt en indivi-

duell studieplan för en eller flera sådana individuella kurser som avses i
2 kap. 7 §.

2 kap.
2 §
2 Inom grundläggande vuxenutbildning finns nationella kurser och
lokala kurser.

Inom gymnasial vuxenutbildning finns nationella kurser, lokala kurser,

individuella kurser och projektarbete. Med projektarbete avses ett större
arbete som genomförs inom ramen för utbildningen.

3 kap.
2 §
För att vara behörig att tas emot till en kurs inom gymnasial vuxenut-
bildning ska den sökande dels sakna eller ha brister i sådana kunskaper som
kursen syftar till att ge, dels ha förutsättningar att följa utbildningen.

1 Senaste lydelse av 2 kap. 20 § 2004:640.

2 �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

SFS 2009:134
Utkom från trycket
den 17 mars 2009

background image

2

SFS 2009:134

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

7 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om särskilda förkunskaps-
krav till kurser inom gymnasial vuxenutbildning.

Styrelsen för utbildningen får meddela föreskrifter om särskilda förkun-

skapskrav till lokala kurser.

4 kap.
3 §
3 Som betyg inom grundläggande vuxenutbildning ska någon av följan-
de beteckningar användas:

Icke godkänt (IG)
Godkänt (G)
Väl godkänt (VG).

5 kap.
1 §
Personer som är bosatta i Danmark eller Finland med självstyrande
områden eller i Island eller Norge, och som genom sin tidigare skolgång i
hemlandet har sådana förutsättningar som bedöms i huvudsak motsvara
svensk grundskoleutbildning eller motsvarande vuxenutbildning, ska i fråga
om gymnasial vuxenutbildning likställas med sökande från den kommun där
den sökta utbildningen anordnas.

Med självstyrande områden avses Färöarna och Grönland samt �&land.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2009.
2. Påbyggnadsutbildning som en deltagare har påbörjat före den 1 septem-

ber 2009 ska anordnas till dess att deltagaren har avslutat den. �ldre bestäm-
melser ska tillämpas på sådan utbildning.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2006:1277.