SFS 2009:135 Förordning om upphävande av förordningen (2005:676) om statsbidrag till viss påbyggnadsutbildning;

090135.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (2005:676) om

statsbidrag till viss påbyggnadsutbildning;

utfärdad den 5 mars 2009.

Regeringen föreskriver att förordningen (2005:676) om statsbidrag till

viss påbyggnadsutbildning ska upphöra att gälla vid utgången av augusti
2009.

Den upphävda förordningen gäller fortfarande för statsbidrag som har

beviljats före den 1 september 2009. Myndigheten för yrkeshögskolan ska
från och med den 1 september 2009 fullgöra Statens skolverks uppgifter
enligt 5–7 §§ i den upphävda förordningen.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2009:135
Utkom från trycket
den 17 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009