SFS 2009:136 Förordning om ändring i förordningen (2007:152) om utbildning vid kriminalvård i anstalt;

090136.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:152) om

utbildning vid kriminalvård i anstalt;

utfärdad den 5 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 8 och 13 §§ förordningen (2007:152) om

utbildning vid kriminalvård i anstalt ska ha följande lydelse.

8 § En sökande är behörig att delta i utbildning som motsvarar gymnasial
vuxenutbildning från och med det år han eller hon fyller 18 år, om han eller
hon

1. saknar eller har brister i sådana kunskaper som utbildningen syftar till

att ge,

2. har förutsättningar att följa utbildningen, och
3. uppfyller de särskilda förkunskapskrav som kan vara föreskrivna för

motsvarande utbildning inom det offentliga skolväsendet med stöd av
3 kap. 7 § första stycket förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenut-
bildning.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket men

som har slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbild-
ning i gymnasieskolan.

I övrigt ska föreskrifterna om behörighet i 3 kap. 3 och 4 §§ förordningen

om kommunal vuxenutbildning gälla för utbildning som motsvarar gymna-
sial vuxenutbildning.

13 §1 Betyg som har satts inom utbildning som motsvarar grundläggande
vuxenutbildning får tas in i ett slutbetyg från grundläggande vuxenutbild-
ning.

Betyg som har satts inom utbildning som motsvarar gymnasial vuxenut-

bildning får tas in i ett slutbetyg från gymnasial utbildning inom det offent-
liga skolväsendet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2009.
2. Utbildning som motsvarar påbyggnadsutbildning som en studerande

har påbörjat före den 1 september 2009 ska anordnas till dess att den stude-
rande har avslutat den. �ldre bestämmelser ska tillämpas på sådan utbild-
ning.

1 �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

SFS 2009:136
Utkom från trycket
den 17 mars 2009

background image

2

SFS 2009:136

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)