SFS 2009:137 Förordning om ändring i förordningen (2007:990) med instruktion för Högskolans avskiljandenämnd;

090137.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:990) med

instruktion för Högskolans avskiljandenämnd;

utfärdad den 5 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:990) med instruktion

för Högskolans avskiljandenämnd ska ha följande lydelse.

1 § Högskolans avskiljandenämnd har till uppgift att pröva frågor om
avskiljande av

1. studenter från högskoleutbildning enligt bestämmelser i högskolelagen

(1992:1434) och förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från
högskoleutbildning, och

2. studerande i utbildning inom yrkeshögskolan enligt bestämmelser i

lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och förordningen (2009:130) om
yrkeshögskolan.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för studerande i en kvalificerad yrkesutbildning som bedrivs med
stöd av punkten 2 eller 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till
lagen (2009:128) om yrkeshögskolan.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2009:137
Utkom från trycket
den 17 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009