SFS 2009:138 Förordning om ändring i förordningen (2007:991) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan;

090138.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:991) med

instruktion för �verklagandenämnden för

högskolan;

utfärdad den 5 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:991) med instruktion

för �verklagandenämnden för högskolan ska ha följande lydelse.

1 § �verklagandenämnden för högskolan har till uppgift att pröva överkla-
ganden av vissa beslut inom universitetens och högskolornas område och
inom yrkeshögskolan.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2009. �ldre bestämmelser

gäller fortfarande för beslut inom kvalificerad yrkesutbildning som bedrivs
med stöd av punkten 2 eller 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelser-
na till lagen (2009:128) om yrkeshögskolan.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2009:138
Utkom från trycket
den 17 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009