SFS 2009:139 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

090139.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 5 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)2 ska ha följande lydelse.

5 §3 För hälso- och sjukvård som kräver intagning i vårdinrättning ska det
finnas sjukhus. Vård som ges under intagning benämns sluten vård. Annan
hälso- och sjukvård benämns öppen vård. Primärvården ska som en del av
den öppna vården utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patient-
grupper svara för befolkningens behov av sådan grundläggande medicinsk
behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte
kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild
kompetens.

Landstinget ska organisera primärvården så att alla som är bosatta inom

landstinget får tillgång till och kan välja en fast läkarkontakt. Landstinget får
inte begränsa den enskildes val till ett visst geografiskt område inom lands-
tinget.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:74, bet. 2008/09:SoU9, rskr. 2008/09:172.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

3 Senaste lydelse 2007:241.

SFS 2009:139
Utkom från trycket
den 17 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009